نوشته‌هایی با برچسب "مهتاب مجاب"

مهتاب مهتاب

شاعر : علی معلم. خواننده : مجید اخشابی. یکی بود یکی نبود. کور بشه چشم حسود. دو تا خورشید سیاه. دو تا چشم سرمه سود. رشک باغ و کشتمه. باغ نگو بهشتمه. عمر مژگونش دراز. رنگ سرنوشتمه. رنگ سرنوشتمه. میدرخشن توی ماه. دوتا خورشید سیاه. جمجمک برگ خزون. اینه بخت بی گناه. غنچه گل گل شکره. شب قضا و قدره. مهر و مهتاب رو ببین. یکی باشیم سحره. یکی بود یکی نبود. کور بشه چشم حسود. دو تا خورشید سیاه. دو تا چشم سرمه سود. رشک باغ و کشتمه. باغ نگو بهشتمه. عمر مژگونش دراز. رنگ سرنوشتمه. اگه یاری نگیری. بی تعلق اسیری. هستی اینه. چرا عاشق نمیری. زلف پر خم آفرید. اونکه

مهتاب مهتاب

می تراود مهتابمی درخشد شب تابنیست یکدم شکند خواب به چشم کس ولیکغم این خفته چندخواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاده سحر. صبح میخواهد از من کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر. در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند. نازک آرای تن ساق گلیکه به جان اش کشتمو به جان دادم اش آب. ای دریغا! به برم می شکند. دست ها می سایمتا دری بگشایم. بر عبث می پایمکه به در کس آید. در و دیوار به هم ریخته شانبر سرم می شکند. می تراود مهتاب می درخشد شب تابمانده پای آبله از راه درازبر دم دهکده مردی تنهاکوله بارش بر دوشدست او بر در، می گوید با خود:غم

مهتاب مهتاب

می تراود مهتابمی درخشد شب تابنیست یکدم شکند خواب به چشم کس ولیکغم این خفته چندخواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاده سحر. صبح میخواهد از من کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر. در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند. نازک آرای تن ساق گلیکه به جان اش کشتمو به جان دادم اش آب. ای دریغا! به برم می شکند. دست ها می سایمتا دری بگشایم. بر عبث می پایمکه به در کس آید. در و دیوار به هم ریخته شانبر سرم می شکند. می تراود مهتاب می درخشد شب تابمانده پای آبله از راه درازبر دم دهکده مردی تنهاکوله بارش بر دوشدست او بر در، می گوید با خود:غم

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه