نوشته‌هایی با برچسب "عشق زندگی من"

شناخت، عشق و زندگی شناخت، عشق و زندگی

شناخت، عشق و زندگی. - وظیفه‌ام را چنان وفادارانه انجام داده‌ام که آرامش و زندگیم را از دست دادم. - زمین، گلستانی که ما را این همه سنگدل می‌کند. - انسان نباید هنگامی که دوست‌های مهم پیدا می‌کند، نیکی‌هایی را که دوستان کم‌اهمیت به او کرده‌اند فراموش کند. - نمی‌توان میل شدید من به شناخت دنیا و نیکی‌ها و پلیدی‌های نوع بشر را از بین برد. - برادر، پاکدامنی راه را بر خواسته‌های ما می‌بندد آنچنان که ما فقط آن چیزهایی را طالب خواهیم بود که در حال داریم و نه چیز دیگر. - عشق و قلب مهربان یکی هستند. - و به او گفتم: «من همانم که آنگاه که از عشق الهام می‌گی

شناخت، عشق و زندگی شناخت، عشق و زندگی

- وظیفه‌ام را چنان وفادارانه انجام داده‌ام که آرامش و زندگیم را از دست دادم. - زمین، گلستانی که ما را این همه سنگدل می‌کند. - انسان نباید هنگامی که دوست‌های مهم پیدا می‌کند، نیکی‌هایی را که دوستان کم‌اهمیت به او کرده‌اند فراموش کند. - نمی‌توان میل شدید من به شناخت دنیا و نیکی‌ها و پلیدی‌های نوع بشر را از بین برد. - برادر، پاکدامنی راه را بر خواسته‌های ما می‌بندد آنچنان که ما فقط آن چیزهایی را طالب خواهیم بود که در حال داریم و نه چیز دیگر. - عشق و قلب مهربان یکی هستند. - و به او گفتم: «من همانم که آنگاه که از عشق الهام می‌گیرم می‌نویسم ودقیقاً ه

شناخت، عشق و زندگی شناخت، عشق و زندگی

وظیفه‌ام را چنان وفادارانه انجام داده‌ام که آرامش و زندگیم را از دست دادم. - زمین، گلستانی که ما را این همه سنگدل می‌کند. - انسان نباید هنگامی که دوست‌های مهم پیدا می‌کند، نیکی‌هایی را که دوستان کم‌اهمیت به او کرده‌اند فراموش کند. - نمی‌توان میل شدید من به شناخت دنیا و نیکی‌ها و پلیدی‌های نوع بشر را از بین برد. - برادر، پاکدامنی راه را بر خواسته‌های ما می‌بندد آنچنان که ما فقط آن چیزهایی را طالب خواهیم بود که در حال داریم و نه چیز دیگر. - عشق و قلب مهربان یکی هستند. - و به او گفتم: «من همانم که آنگاه که از عشق الهام می‌گیرم می‌نویسم ودقیقاً هما

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه