نوشته‌هایی با برچسب "عاشقانه"

عاشقانه ها عاشقانه ها

عاشقانه ها. از میان تمامی نواهای زمینی،. نوایی که به دورترین نقطه در آسمان راه می‏یابد،. موسیقی موزون قلب عاشق است. عشق رود زندگی در جهان است. میندیش که با دیدن جویباری کوچک،. یا با رسیدن به نخستین چشمه حقیر،. عشق را شناختهای. تا آن زمان که از میان درههای خارایین نگذری،. و جویبار را گم نکنی،. و مرغزارها را پشت سر نگذاری. و جویبار را ببینی که هر آینه گسترده و ژرفتر میگردد،. تا آنجا که کشتیها بر پهنه آن پیش میرانند،. تا به فراسوی مرغزار پا ننهادهای و به اقیانوس بیانتها نرسیدهای،. تا تمامی گنجها را به اعماق این اقیانوس نسپردهای،. در

عاشقانه ها عاشقانه ها

از میان تمامی نواهای زمینی،. نوایی که به دورترین نقطه در آسمان راه می‏یابد،. موسیقی موزون قلب عاشق است. عشق رود زندگی در جهان است. میندیش که با دیدن جویباری کوچک،. یا با رسیدن به نخستین چشمه حقیر،. عشق را شناختهای. تا آن زمان که از میان درههای خارایین نگذری،. و جویبار را گم نکنی،. و مرغزارها را پشت سر نگذاری. و جویبار را ببینی که هر آینه گسترده و ژرفتر میگردد،. تا آنجا که کشتیها بر پهنه آن پیش میرانند،. تا به فراسوی مرغزار پا ننهادهای و به اقیانوس بیانتها نرسیدهای،. تا تمامی گنجها را به اعماق این اقیانوس نسپردهای،. در نخواهی یافت ک

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه