نوشته‌هایی با برچسب "طنز ناصر فیض"

 دارم از نرخ گزافش گله چندان که مپرس!   « دلمان خوش به شکرخندِ لبى » عنوان شعری طنز از ناصر فیض است که به تازگی منتشر شده است. شعری در حال و هوای این روزها. دارم از نرخ گزافش گله چندان که مپرس!   « دلمان خوش به شکرخندِ لبى » عنوان شعری طنز از ناصر فیض است که به تازگی منتشر شده است. شعری در حال و هوای این روزها.

دارم از نرخ گزافش گله چندان که مپرس!. « دلمان خوش به شکرخندِ لبى » عنوان شعری طنز از ناصر فیض است که به تازگی منتشر شده است. شعری در حال و هوای این روزها. دارم از نرخ گزافش گله چندان که مپرس. که چنان زو شده‌ام بى سر و سامان که مپرس. تا زدم هر چه پس‌انداز خودم را به دلار. اُفت کرد آنقدَر این قیمت تومان که مپرس. کس به امید کذا آنچه که کردم مکناد!. که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. هر کجا مى‌روم امروز، که چیزى بخرم. تازه ! اجناس گران نیست ز ارزان که مپرس. گر چه باید بشود ایشان ، شرمنده من. خجلتى مى‌کشم از صاحب دکان که مپرس. قیمت آب، گران ب

 دارم از نرخ گزافش گله چندان که مپرس!   « دلمان خوش به شکرخندِ لبى » عنوان شعری طنز از ناصر فیض است که به تازگی منتشر شده است. شعری در حال و هوای این روزها. دارم از نرخ گزافش گله چندان که مپرس!   « دلمان خوش به شکرخندِ لبى » عنوان شعری طنز از ناصر فیض است که به تازگی منتشر شده است. شعری در حال و هوای این روزها.

دارم از نرخ گزافش گله چندان که مپرس!. « دلمان خوش به شکرخندِ لبى » عنوان شعری طنز از ناصر فیض است که به تازگی منتشر شده است. شعری در حال و هوای این روزها. دارم از نرخ گزافش گله چندان که مپرس. که چنان زو شده‌ام بى سر و سامان که مپرس. تا زدم هر چه پس‌انداز خودم را به دلار. اُفت کرد آنقدَر این قیمت تومان که مپرس. کس به امید کذا آنچه که کردم مکناد!. که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. هر کجا مى‌روم امروز، که چیزى بخرم. تازه ! اجناس گران نیست ز ارزان که مپرس. گر چه باید بشود ایشان ، شرمنده من. خجلتى مى‌کشم از صاحب دکان که مپرس. قیمت آب، گران ب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه