نوشته‌هایی با برچسب "شعر سعدی عید فطر"

شعر سعدی شیرازی درباره عید فطر شعر سعدی شیرازی درباره عید فطر

برگ تحویل می کند رمضانبار تودیع بر دل اخوان. یار نادیده سیر، زود برفتدیر ننشست نازنین مهمان. ماه فرخنده روی برپیچیدو علیک السلام یا رمضان. الوادع ای زمان طاعت و خیرمجلس ذکر و محفل قرآن. بهر مردمان ایزدی بر لبنفس در بند و دیو در زندان. تا دگر روزه با جهان آیدبس بگردد به گونه گونه جهان. بلبلی زار می نالیدبر فراق بهار وقت خزان. گفتم انده مبر که باز آیدروز تو روز و لاله و ریحان. گفت ترسم بقا وفا نکندوره هر سال گل رمدبستان. روزه بسیار و عید خواهد بودتیر ماه و بهار و تابستان. تا که در منزل حیات بودسال دیگر که در غریبستان.

شعر سعدی شیرازی درباره عید فطر شعر سعدی شیرازی درباره عید فطر

شعر سعدی شیرازی درباره عید فطر. برگ تحویل می کند رمضان. بار تودیع بر دل اخوان. یار نادیده سیر، زود برفت. دیر ننشست نازنین مهمان. ماه فرخنده روی برپیچید. و علیک السلام یا رمضان. الوادع ای زمان طاعت و خیر. مجلس ذکر و محفل قرآن. بهر مردمان ایزدی بر لب. نفس در بند و دیو در زندان. تا دگر روزه با جهان آید. بس بگردد به گونه گونه جهان. بلبلی زار می نالید. بر فراق بهار وقت خزان. گفتم انده مبر که باز آید. روز تو روز و لاله و ریحان. گفت ترسم بقا وفا نکند. وره هر سال گل رمدبستان. روزه بسیار و عید خواهد بود. تیر ماه و بهار و تابستان. تا که در منزل حیات بود.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه