نوشته‌هایی با برچسب "شعر جوان"

شعر جوان تاجیکستان شعر جوان تاجیکستان

شعر جوان تاجیکستان پابست های کلاسیک و تقلاهای نوجویانه. اما در میان شاعران جوان و مستعد تاجیک که هر کدام ضلعی از اضلاع شعر فارسی را در آسیای میانه استوار می دارند دارا نجات با عبور از وزن های قدیم و دلبستن به شعر منثور و سپید یک استثنا است. شعر تاجیکستان همان گونه که بار ها یاد کردیم، بر خلاف شعر فارسی در ایران و افغانستان به صورت مستقیم با شعر اروپا و جهان پیوند داشته است. تسلط زبان و فرهنگ روس برای نزدیک به یک قرن در آسیای میانه در کنار آسیب هایی چون به حاشیه رفتن زبان فارسی، محاسنی هم داشته است. شاعران تاجیک از طریق این زبان به دانش و فره

شعر جوان تاجیکستان شعر جوان تاجیکستان

شعر جوان تاجیکستان پابست های کلاسیک و تقلاهای نوجویانه. اما در میان شاعران جوان و مستعد تاجیک که هر کدام ضلعی از اضلاع شعر فارسی را در آسیای میانه استوار می دارند دارا نجات با عبور از وزن های قدیم و دلبستن به شعر منثور و سپید یک استثنا است. شعر تاجیکستان همان گونه که بار ها یاد کردیم، بر خلاف شعر فارسی در ایران و افغانستان به صورت مستقیم با شعر اروپا و جهان پیوند داشته است. تسلط زبان و فرهنگ روس برای نزدیک به یک قرن در آسیای میانه در کنار آسیب هایی چون به حاشیه رفتن زبان فارسی، محاسنی هم داشته است. شاعران تاجیک از طریق این زبان به دانش و فره

شعر جوان مهاجر شعر جوان مهاجر

شعر جوان مهاجر. نگاهی به سلسله کتابهای «ادبیات معاصر افغانستان‌». شعر مهاجرت افغانستان در ایران‌، سالهاست که یک جریان پویا و زاینده بوده است‌. این پویایی و زایندگی هم به واقع حاصل پیوند یک سلسله عوامل بیرونی و درونی است که به نحوی خاص‌، با هم همسو گشتند، یعنی از سویی مردم افغانستان و طبعاً شاعران آنها حرفهای ناگفته بسیاری داشتند که حاصل اوضاع بحرانی این کشور بود و از سویی دیگر، در محیط ایران امکانات و شرایطی برای رشد در زمینه ادبیات فراهم بود، و این چیزی است که در سایر کشورهایی که مهاجران افغان در آنها به سر می‌برند، مهیّا نیست‌. به این عوام

شعر جوان تاجیکستان شعر جوان تاجیکستان

شعر جوان تاجیکستان پابست های کلاسیک و تقلاهای نوجویانه. اما در میان شاعران جوان و مستعد تاجیک که هر کدام ضلعی از اضلاع شعر فارسی را در آسیای میانه استوار می دارند دارا نجات با عبور از وزن های قدیم و دلبستن به شعر منثور و سپید یک استثنا است. شعر تاجیکستان همان گونه که بار ها یاد کردیم، بر خلاف شعر فارسی در ایران و افغانستان به صورت مستقیم با شعر اروپا و جهان پیوند داشته است. تسلط زبان و فرهنگ روس برای نزدیک به یک قرن در آسیای میانه در کنار آسیب هایی چون به حاشیه رفتن زبان فارسی، محاسنی هم داشته است. شاعران تاجیک از طریق این زبان به دانش و فرهن

شعر جوان مهاجر شعر جوان مهاجر

نگاهی به سلسله کتابهای «ادبیات معاصر افغانستان‌». شعر مهاجرت افغانستان در ایران‌، سالهاست که یک جریان پویا و زاینده بوده است‌. این پویایی و زایندگی هم به واقع حاصل پیوند یک سلسله عوامل بیرونی و درونی است که به نحوی خاص‌، با هم همسو گشتند، یعنی از سویی مردم افغانستان و طبعاً شاعران آنها حرفهای ناگفته بسیاری داشتند که حاصل اوضاع بحرانی این کشور بود و از سویی دیگر، در محیط ایران امکانات و شرایطی برای رشد در زمینه ادبیات فراهم بود، و این چیزی است که در سایر کشورهایی که مهاجران افغان در آنها به سر می‌برند، مهیّا نیست‌. به این عوامل باید افزود تشکی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه