نوشته‌هایی با برچسب "سکوتم از رضایت نیست"

سکوتم از رضایت نیست سکوتم از رضایت نیست

عشق یعنی : طغیان دل اما لب فرو بستن ، عشق یعنی : با چشم سخن گفتن و با حسرت سکوت کردنسکوتم از رضایت نیستدلم اهل شکایت نیستهزار شاکی خودش دارهخودش گیر گرفتارههمون بهتر که ساکت باشه این دلجدا از این ضوابط باشه این دلاز این بدتر نشه رسوایی ماکه تنهاتر نشه تنهایی ماکسی جرمی نکرده،گر به مااین روزها عشقی نمی روزهبهایی داشت این دل در پیشترهاکه در این روزها نمی ارزهکه کار ما گذشته از شکایتهنوزم پایبندم در رفاقتسکوتم از رضایت نیستدلم اهل شکایت نیستهزار شاکی خودش داره.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه