نوشته‌هایی با برچسب "سوزد مرا سازد مرا"

سوزد مرا سازد مرا سوزد مرا سازد مرا

آهنگ: محمدعلی کیانی نژاد؛. خواننده: افتخاری؛ شعر: رهی معیری، سال آفرینش (شعر): 1337. ساقی! بده پیمانه ای،. زان می که بی خویشم کند. ساقی بده پیمانه ای،. زان می که بی خویشم کند. بر حسن شورانگیز تو. عاشق تر از پیشم کند. نور سحرگاهی دهد،. فیضی که می خواهی دهد. با مسکنت، شاهی دهد،. سلطان درویشم کند. سوزد مرا سازد مرا،. در آتش اندازد مرا. وز من رها سازد مرا. بیگانه از خویشم کند. بستاند ای سرو سهی،. سوادی هستی از رهی. یغما کند اندیشه را. (دور از بداندیشم کند). در آتش اندازد مرا. وز من رها سازد مرا. بیگانه از خویشم کند. منبع:راه کمال شماره 29مجله روانش

سوزد مرا سازد مرا سوزد مرا سازد مرا

ساقی بده پیمانه ای ز آن می که بی خویشم کندبر حسن شور انگیز تو عاشق تر از پیشم کندزان می که در شبهای غم بارد فروغ صبحدمغافل کند از بیش و کم فارغ ز تشویشم کندنور سحرگاهی دهد فیضی که می خواهی دهدبا مسکنت شاهی دهد سلطان درویشم کندسوزد مرا سازد مرا در آتش اندازد مراوز من رها سازد مرا بیگانه از خویشم کندبستاند ای سرو سهی! سودای هستی از رهییغما کند اندیشه را دور از بد اندیشم کند. رهی معیری.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه