متن آهنگ

اگه تو مال من نیستی

تورو دیوونه وار می خوامواسه همینم هرجا بریمثـــــــــِسایه تورو می پامبـــــــــــــرودیگه هرجا که دوست داریولی بدون فایده ندارهنمی تونی جام بزاریتقصیر من نیستخوب مقصر اون چشاتهدست خودم نیستاینا همش کار نگاتههمه رو خط زدمفقط زیر تو خط کشیدماینو بـــدونکه من جاتـــو به کسی نمیدم. اگه تو مال من نیستی چرا دوست دارم؟!چرا هرشب با فکرت تا صبح بیدارم؟!اگه تو مال من نیستی حرفی ندارممیدونم یه روزی میشه دلتو بدست میارماگه تو مال من نیستی چرا دوست دارم؟!چرا هرشب با فکرت تا صبح بیدارم؟!اگه تو مال من نیستی حرفی ندارممیدونم یه روزی میشه دلتو بدست میارمچـــــ

ادامه مطلب ...
دل تو

دل تو دلم نیست دل من پیش تو گیرهدست خودم نیست دل من واست میمیرهدل تو دلم نیست این روزها دل بی قرارهدست خودم نیست. طاقت دوری ندارهدل تو دلم نیست وقتی دستامو میگیریگریم. میگیره وقتی از پیشم تو میریدست خودم نیست میدونم میخوام فدات شمدل تو دلم نیست من میخوام مال تو باشممال تــــــــــــــو باشم با تو. من همیشه تو رویام بی تو من غرق تمنام میخوام دستاتو بگیرم ببین واسه عشقت میمیرم تو بیا همسفر من باش به فکر چشم ترم باش میخوام همدم من تو باشی میمیرم اگه نباشیاگه نباشی توی قلب من همیشه جاته زندگی من دو تا چشاته خونه ی دلم با تو بهاره اسمون من پر از ستا

ادامه مطلب ...
دوستت دارم

من توی زندگیتم ولی نقشی ندارم اصلاتو نشنیده گرفتی هر چی که شنیدی از منبودو نبودم انگار دیگه فرقی برات ندارهاین همه بیخالی داره حرصمو در میارهتکلیف عشقمون رو بهم بگو که بدونمباشم نباشم بمونم یا نمونممیترسم که بفهمم هیچ عشقی بهم ندارییا اینکه کنج قلبت هیچ جایی واسم نذاریآخه دوستت دارم منه بیچاره مگه دلم تو دنیا جز تو کسیو دارهکجای زندگیتم یه رهگذر تو خوابتیه موجود اضافی توی اکثر خاطراتتمیبینی دارم میمیرمو هیچ کاری باهام نداریتو با غرور بیجات داری حرصمو در میاری حرصمو در میاریمن توی زندگیتم ولیدوستت دارم منه بیچاره مگه دلم تو دنیا جز تو کسیو دارهک

ادامه مطلب ...
کوله بار عاشقی

روزی عشق از من تو جون تلبیدروی دست گرفتیم و راهی شدیمکوله بار عاشقی رو دوشمونراهی جادهی همراهی شدیمدنیا سخرشو که سد ما بشهولی ما مثل یه رود بی قرار حرف اخر زدیم تو عاشقیپیش ما بقت چشم تنگ روزگارحالا باز عشق که دعوت میکنهدل میخونه به اواز دیگه واسه پر زدن به قله های نورمایم و فرست پرواز دیگهبا سرودی از حماسه غزل دوباره تو جاده ها پا میذارماز حماسه های دیروز وطن یه نشونه واسه فردا میذاریماون روزا تو امتحان عاشقی دلمون افسانه ها جا گذاشتاینه ی حقیقته زندگی رو پیش چشم تشنه دنیا گذاشت.

ادامه مطلب ...
تردید

دل بستم به سختی به دلترسیدم از خودم به امن ساحلتبی تردید من عاشقت شدمشریک لحظه ها و دقایقت شدمترسیدی از اینکه بد بشمچی دیدی از دلم که از تو رد بشممن بی تو یه مرگ مزمنمیه آرزوی پوچ که غیر ممکنماحساس منو عوض نکنبمون و خونه رو برام قفس نکنکابوس نبودنت غمه خیال رفتنت برام جهنمهمیمیرم برای تو هنوز به پای من نشین به پای من نسوزتردیدت غرورمو شکستبه دست غم سپرد ه هرچی بود و هستدلگیرم از این هجوم درد که تو خیال توغم آشیونه کردآشوبم من از نبود توبه من نمیرسه تب وجود تواحساس منو عوض نکنبمون و خونه رو برام قفس نکنکابوس نبودنت غمه خیال رفتنت برام جهنمهمیمیر

تردید

ادامه مطلب ...
تصور کن

تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخنه!!!1تصور کن اگه حتی تصورکردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته خوشبختهجهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیستجواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیستنه بمب هسته ای داره، نه بمب افکن نه خمپارهدیگه هیچ بچه ای پاشو رو مین جا نمیذارههمه آزاده آزادن، همه بیدرده بی دردنتو روزنامه نمیخونی،‌نهنگا خودکشی کردنجهانی رو تصور کن، بدون نفرت و باروتبدون ظلم خودکامه، بدون وحشت و تابوتجهانی را تصور کن، پر از لبخند و آزادیلبالب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادیتصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمهاگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمهتصو

ادامه مطلب ...
بگذر ز من ای آشنا

چون از تو من دیگر گذشتمدیگر تو هم بیگانه شوچون دیگران با سرگذشتممیخواهم عشقت در دل بمیردمیخواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیردبگذر ز من ای آشناچون از تو من دیگر گذشتمدیگر تو هم بیگانه شوچون دیگران با سرگذشتمهر عشقی میمیردخاموشی میگیردعشق تو نمیمیردباور کن بعد از تو دیگریدر قلبم جایت را نمیگیردهر عشقی میمیردخاموشی میگیردعشق تو نمیمیردباور کن بعد از تو دیگریدر قلبم جایت را نمیگیردهر عشقی میمیردخاموشی میگیردعشق تو نمیمیردباور کن بعد از تو دیگریدر قلبم جایت را نمیگیردهر عشقی میمیردخاموشی میگیردعشق تو نمیمیردباور کن بعد از تو دیگریدر قلبم جایت را نمی

ادامه مطلب ...
بدون تو

اگه به تو نمی گفتم حرفامو اگه نمی گفتم چقد دوست دارم الان بودی . شاید اگه نمی فهمیدی اینو که تو رو زیادی از حد دوست دارم الان بودی . مثه یه سایه همرات اومدم مطمئن شم که تو آرامشی نمی دونستم خستت میکنم یه روزتو رو اگه کمتر می دیدمتاگه می ذاشتم دلتنگم بشی اینجا بودی کنارم هنوز بدون تو شبام پر از غم و سرماستآره بدون تو ته راهمه ته دنیاستبدون تو شبام پر از غم و آههاگه تنها بری می دونی آخرش اشتباههآره این گناهه . نگرانت می شدم نمی دیدمت حتی چند ساعتبه بودن تو دلم عاشقونه کرده بود عادتولی فایده نداشت اون همه تلاشتو رسیده بودی به آخراشاز خدا میخوام رو

ادامه مطلب ...
خورشیدم

اگه دلت خواست خورشیدم باشاگه دلت خواست مهتابم شوشبا که خوابی آروم آروماگه دلت خواستبیتابم شو*****اگه دلت خواست آوازم باشاگه دلت خواست آهنگم کنتو که نباشی خیلی تنهاماگه دلت خواست دلتنگم کن********تو که نباشی دلگیرمخاموش و تنهام،عشق منتو که نباشیمیمیرماز دست دنیا، عشق منتو که نباشی دلتنگمآه از بی کسی تنهاییتو که نباشی، وای از منبا شب گریه ها، عشق مناگه دلت خواست داغم کنبا هرم لبهات، عشق مناگه دلت خواست،خوابم کن با فکر فردا، عشق منتو که نباشی تاریکم، تنهای تنهام، بی رویاتو که نباشی، می سوزمبا یادت اینجا، عشق من*****همین که هستی آرومم منهمین که گرم

ادامه مطلب ...
چشم چشم دو ابرو

چشم چشم دو ابرو دماغ و دهن یه گردوحالا بذار دو تا گوش ، موهاش نشه فراموش. چوب چوب یه گردن ، اینم یه گردی تنپا پا انگشت پا ، دست دست انگشت دستچشم چشم دو ابرو، دو ابروی کمونیچشم چشم دو ابرو، دو چشم آسمونی. چشم چشم دو ابرو، چشمای خیس هر شبمن تو یه فریاد ، اسم تو عمری بر لبدست دست دو تا دست ، دو دست عاشقانهدو دست پاک و پر مهر ، دو حس صادقانه. پا پا دو تا پا ، دو پای سخت همراههمراهی قرص و محکم حتی تا خونه ماقلب قلب دو تا قلب ، دو قلب قفل در همدو قلب مست عاشق ، عشقی فرا از عالم. جسم جسم دو تا جسم ، دو جسم اما با یه روحیه روح آسمونی بلند چو قله کوهعشق

ادامه مطلب ...
پنجره چشماي تو

پنجره چشمای تو وقتی به چشمام وا میشهنمیدونی توی وجودم که چه غوغایی میشه. لحظه ای که تو با منی آتیش به جونم میزنیگر میگیره جون و تنم وقتی که میگی با منینه میتونم بگم برو , نه میتونم بگم بمونآخه من اینجام رو زمین , تو اونجا اوج آسمون. بیشتری از یه آرزو , فراتر از یه خواستنیعشق تو , تو خون منه , یه عشق نا گسستنیوقتی که چشمات خیس شدن , طهارت عشقو دیدمزمزه های قلبتو , با گوشای دل شنیدم. یه سایه پا به پای من , به خوب و بد راضی شدیبا من دیوونه ترین , چه ساده هم بازی شدینه میتونم بگم برو , نه میتونم بگم بمونآخه من اینجام رو زمین , تو اونجا اوج آسموننه

ادامه مطلب ...
نگاه خسته

نگاه خسته به درهای بستهکشتی دلها به گل نشسته. هوا چه دلگیر دلا گرفتهدل نگرونی هفت روز هفته. دفتر پیر صدای خستمدیگه پوسیده تو شب اسیره. دل که یه عمری پر از صفا بودبس شده زخمی داره میمیره. نفس نمونده واسه ادامهتنها رفیقم این سایه هامه. دیگه بریدم خسته و پیرمدروغ و حرفام تو خنده هامهخنده های زورکی , اشکای یواشکیشب و روزی بی هدف , لحظه های الکی. ساعتهای پر سوال , دل خوشیها تو خیالحسرت پرنده ی دل که نداره پرو بالاین دو روز زندگی , طی شده تو کهنگیمیدونم دیگه بریدی تو هوای خستگی. میدونم خسته شدی , مرغ پر بسته شدیمیدونم طاقت نداری واسه سوز تشنگیدل خوشی

ادامه مطلب ...
ساغر مستيه من

ساغر مستیه من , همه هستیه منمثل یک کبوتر عشقی نشستی دل من. همه بود و نبود , بهترین شعر و سرودتو عزیزی واسه کویر قلبم مثل رود. تو عزیزی واسه کویر قلبم مثل رودشب و روزم ساز و سوزم , خط به خط غزل غزلتورو خوندن با تو موندن , دل به دل بغل بغل. تو به شیواییه عشقی , به زلالی نگاههمسفر با من دیوونه تا انتهای راهساغر مستیه من , همه هستیه منمثل یک کبوتر عشق که نشستی دل من. همه بود و نبود , بهترین شعر و سرودتو عزیزی واسه کویر قلبم مثل رود. تو عزیزی واسه کویر قلبم مثل رود.

ادامه مطلب ...
طلسم رو بايد بشکنيم

طلسم رو باید بشکنیم ما هم بشیم مثل همهحالا که بی وفاییه ما بی وفاتر از همه. هیچکسی غیر از خود ما به داد ما نمیرسهعاشقیا رو هم دیدیم به هوس یه بار بسه. عاشقی تو دوره ما والا سرو ته ندارهچیز به این بی ارزشی چه چه و به به نداره. کویر خشک دلمون دیگه زده هزار ترکغم دیگه بسه نازنین هرکی نموندش به درکچاکر هرچی بامرام , مخلص هرچی با وفادر به درو هلاک یک همدم پاک و با صفا. خلاصه اینکه نازنین گذشته هارو بی خیالپرواز رو عشق با وفا حتی بدون پرو بالعاشقی تو دوره ما والا سرو ته ندارهچیز به این بی ارزشی چه چه و به به نداره. کویر خشک دلمون دیگه زده هزار ترکغم

ادامه مطلب ...
کي اشکاتو پاک ميکنه

کی اشکاتو پاک میکنهشبا که غصه داریدست رو موهات کی میکشهوقتی منو نداریشونه کی مرهم هق هقت میشه دوبارهاز کی بهونه میگیریشبای بی ستارهبرگ ریزونای پاییزکی چشم به رات نشستهاز جلو پات جمع میکنهبرگای زرد و خستهکی منتظر میمونهحتی شبای یلداتا خنده رو لبات بیادشب برسه به فرداکی از سرود بارونقصه برات میسازهاز عاشقی میخونهوقتی که راه درازهکی از ستاره بارون چشماشو هم میذارهنکنه ستاره ای بیاد یاد تو رو نیاره.

ادامه مطلب ...
عاشق شدم

عاشق شدم من در زندگانیبر جان زد اتش عشق نهانییک سو غم او یک سو دل من در تار موییدر این میانه دل میکشاند مارا به سوییعاشق شدم من در زندگانیبر جان زد اتش عشق نهانیجانم از این عشق بر لب رسیده اشک نیازم بر رخ چکیدهزین عشق سوزان بی عقل و هوشممیسوزم از عشق اما خموشمای گرمی جان هرجا که بودی بی ما نبودیهرجا که رفتی من با تو بودم تنها نبودییک سو غم او یک سو دل من در تار موییدر این میانه دل میکشاند مارا به سوییعاشق شدم من در زندگانی بر جان زد اتش عشق نهانیجانم از این عشق بر لب رسیده اشک نیازم بر رخ چکیدهیک سو غم او یک سو دل من در تار موییدر این میانه دل

ادامه مطلب ...
زرد و پژمرده ايم

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم. ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره. پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم. اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است ما آورده ایم. اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه ی دشمنان گردنیم. اگرخنجر دوستان گرده ایم. گواهی بخواهید اینک گواه. همین زخم هایی که نشمرده ایم. دلی سربلند و سری سر به زیر. از این دست عمری به سر برده ایم.

ادامه مطلب ...
روزای رویایی

بازم یه روز دیگه هوا چقدر دلگیرهتوی تکرار روزام داره عمرمهدر میرهتو هم مثل منه حالت دارم انگار می بینمروزات بی معنی اند اما نه مثل منکه غمگینمغروب خوشبختی رو بخاطرم میارمکاش اون روزا برگردن دوباره باشی کنارمفرصت عشقمونو چه ساده دادی ازدستاون روزای رویایی همیشه خاطرم هستروزامون گیج عشقو ترس و آرزو بودولی پریدیم از اون خواب خوب و شیرینچه زوددیگه هیچکسی و هیچ چیزی برام جاتو نمی گیرههمینه اون دلیلی که دلم با عقل درگیرهغروب خوشبختی رو بخاطرم میارمکاش اون روزا برگردن دوباره باشی کنارمفرصت عشقمونو چه ساده دادی ازدستاون روزای رویایی همیشه خاطرم هستمیدو

ادامه مطلب ...
شب گريه

ساده بودی مثل سایه مثل شبنم رو شقایقمثل لبخند سپیده مثل شب گریه عاشقبی تو شب دوباره آینه روبرویه غم گرفتهپنجره بازه به بارون من ولی دلم گرفتهواژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودمعطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودماز تو می سرودموقت راهی شدن تو کفترا شعرامو بردنچشام از ستاره سوختن منو به گریه سپردنرفتی و شب پر شد از من از منو دلواپسی هارفتی و منو سپردی به زوال اطلسی هاواژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودمعطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودماز تو می سرودمساده بودی مثل سایه مثل شبنم رو شقایقمثل لبخند سپیده مثل شب گریه عاشقبی تو شب دوباره آین

ادامه مطلب ...
غربت من

غربت من هر چی که هست از با تو بودن بهترهآخر خط زندگی این نفسای آخرهوقتی دارم با هر نفس از این زمونه سیر می شموقتی با یه زخم زبون از این و اون دلگیر میشماین آخر راهه دیگه باید که تنها بمیرمتنها تو اوج بی کسی تو غربت آروم بگیرمباید برم باید برم باید که بی تو بپرم آخ که چه سنگین می زنه این نفسای آخرمسکوت من نشونه ی رضایتم نیست میدونیگلایه هامو میتونی از توی چشمام بخونیبگو آخه جرمم چیه که باید اینجور بسوزم هیچی نگم داد نزنم لبامو روهم بدوزمدر به در غزل فروش منم که گیتار میزنمبا هرنگاه به عکست انگار من خودمو دار می زنمنفرین به عشق به عاشقی نفرین به

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه