متن آهنگ

مهم اینه

تورو هر روز دیدن انگار واسه من عادتههمه چی غیر تو واسم بی اهمیّتهنمیتونم از شنیدن صدات بگذرماز تصویر قشنگ خنده هات بگذرمتو یه اتفاق خوبی که تو زندگیمیخودتم خبر داری عشق همیشگیمیاگه هیچکی منو دوستم نداره مهم نیستاگه دنیا منو تنها بزاره مهم نیستمهم اینه تو کنارمی خیلی بیقرارمی هرلحظه به یادمی این روزامهم اینه تو شدی گلم خیلی عاشقت شدم حتی بیشتر از خودم این روزاهمه چی غیر تو واسم بی اهمیّتهباتو رویا واسه من شبیه واقعیتههمه ی وجودمو به دست تو میسپرمتورو با تموم خوبی و بدیت دوست دارمتورو دارم انگار که یه دنیا مال منهدل من عاشق کنار تو بودنهنمیتونم ب

ادامه مطلب ...
تنهام گذاشتی

بهش بگین غریبمبدون اون میمیرمبگین ک هنوزم میسوزم هرشب از دوری اون (۲)کاش یه لحظه میتونستم ببینم چشمات و تو ک رفتی نموندیدل من و سوزوندی آخه بگو گل من با کی رفتی چجوری من و تنها گذاشتیروقلبم پا گذاشتی توروخــدا نگو ک من و دوسم نداشتی . تو ک رفتی نموندیدل من و سوزوندی آخه بگو گل من با کی رفتی چجوری من و تنها گذاشتیروقلبم پا گذاشتی توروخــدا نگو ک من و تو ک رفتی نموندیدل من و سوزوندی آخه بگو گل من با کی رفتی چجوری من و تنها گذاشتیروقلبم پا گذاشتی توروخــدا نگو ک من و دوسم نداشتی . تو ک رفتی نموندیدل من و سوزوندی آخه بگو گل من با کی رفتی چجوری من و

ادامه مطلب ...
عشق و زندگي قشنگه

مگه تو نگفته بودیعشق و زندگی قشنگهولی خوب نگفته بودیکه همش بی آب و رنگهتو همیشه گفته بودیوقتی عاشق میشی انگاردل دریا رو گرفتی توی دستای سپیدارمگه نرخ خوبی چنده که تو برگای برندهتو به این راحتی سوختی مگه تو نگفته بودیمن تو دریای جنونت دل دادم به آسمونتبادبونامو سپردم به نگاه مهربونتگم شدم تو دل بارون با یه حال عاشقونهتو که گفتی نمی دونی پس بگو آخ کی میدونهمگه نرخ خوبی چنده که تو برگای برندهتو به این راحتی سوختی مگه تو نگفته بودیمگه من دوست نداشتم مگه عاشقم نبودیمگه آخرین بهانه واسه ی دلم نبودیمثل گل مثل یه سایه مثل بیکرانه دریا.

ادامه مطلب ...
شعرساحل

چقدر از ساحل چشمات دورمدلم آشوب ــه و دستام سردهشــب بـه زیـبـایی دریا میـشهاگـــه عـشقــم به دلـت بـرگردهتـا بـه دسـتـای تـو عـادتـــ کردمتــورو غــصـــه هـا ازم دزدیـدنــدخــیـلـی طــوفــانیــه دریـا امشبمــگــه مــوج ها تــورو با کی دیدنمن ازت دورم و حـالـم خوش نیستبــی هــــوا تــا تـه دریـــــا مــیــــرمبــهــتــره بــه فـــکـــر مـن باشی کهدارم از نــدیـــدنــت مـــی مــیــــــرمتــــو کــــه پـشـتــــ مـنو خــالــی کردیتــــو یه لــحــظـــه از نـفــس افـتـــــادمخــــوش بــحــالــتــــ کــه هـنوزم خوبیمــنــکـــه زنــدگــیــم رو از دست

ادامه مطلب ...
آخرین روز

به این فکر کن اگهامــــروزتموم فرصتت باشهاگه امروز نخواد دیگهواسه تو رنگ فرداشهدلت می خواد کجا باشیتو این دنیای دیوونهبا تنهایی و تاریکیتک و تنها توی خونهیا دست تو دست عشقتزیر بارون رگباریبرای آخرین لحظهکدوم تصویر و دوست داری؟!اگه همین امروز آخرین روزهدیگه نزار بازم دلت بسوزههمین فرداهای روشناز دست تو دورهچرا روز و شبت باشهپُرتردید وووووپُر تردید و دلشورهبه این فکر کن که هر روزتمی تونه روز آخرشهبدون هیچ فرداییمی تونه عمرمون سرشهبگو حالا تو این روزیکه واست زندگی بخشهدلت مغرور می مونه یا هرچی هست ومی بخشهتموم لحظه های تــوتا وقتی دست تقدیرههمین ح

ادامه مطلب ...
شعرجـــآده

اینور جاده منم ، اونور جاده توییاون که غمگینه منم ، اونی که شاده توییاینور جاده منم ، که دوباره گم شدماونور جاده تویی ، مثل ِ تکرار خودممن نگاهم به توعه ، تو نگاهت به کجاست ؟رو به رو دو راهیه ، بگو راهت به کجاست ؟واسه تو چه راحته ، که بدون ِ من بریحتی وقتی میدونی ، که خودت مقصریواسه من سخته چقد ، باورِ فاصلمونوقتی از حرفای هم ، سـَـر میره حوصلموناینور جاده منم ، اونور جاده توییاون که غمگینه منم ، اونی که شاده توییدیگه حتی نمیخوام ، کم کنی فاصله رونگرانتم ولی ، نمیشه بگم نـروتو داری میری و من ، گیرِ این خاطره هامداره باورم میشه ، که دیگه نیستی ب

ادامه مطلب ...
پر از تنهاییم

پر از تنهاییم ای کاش بودیکه داره زندگیم از دست میرهیه آهنگی گذاشتم که میدونماگه گوشش کنی گریت میگیرهصدام از گریه ی دیشب گرفتهچه بارونی چه احساسی چه حالیبا اشکام باز مهمونی گرفتمهمه چی هست فقط جای تو خالیدارم دنبال عکسامون میگردمهمونا که لب دریا گرفتیماگه ما سهم هم دیگه نبودیمچرا توی دل هم جا گرفتیم؟چه معصومانه افتادی تو این عکسچه لبخند نجیبی رو لباتهتو میخندی و من گریم گرفتهچقدر این خونه تشنه ی صداته.

ادامه مطلب ...
قرار نبود

نمیدونم چی شد که اینجوری شدنمیدونم چند روزه نیستی پیشماینارو میگم که فقط بدونیدارم یواش یواش دیوونه میشمتا کی به عشقه دیدنت دوباره ازتو کوچه ها خسته بشم بمیرمتا کی باید دنباله تو بگردماز کی باید سراغتو بگیرماز کی باید سراغتو بگیرمقرار نبود چشمای من خیس بشهقرار نبود هر چی قرار نیست بشهقرار نبود دیدنت ارزوم شهقرار نبود که اینجوری تموم شهیادت میاد ثانیه های آخرگفتی میرم اما میام به زودیچشمامو بستم نبینی اشکموچشمامو وا کردمو رفته بودیچشمامو وا کردمو رفته بودیقرار نبود منتظرت بمونمقرار نبود بری و برنگردیاز اولش کناره من نبودیآخرشم کاره خودت رو کردیق

ادامه مطلب ...
من تو رو تو کی

گشتم شب بی ستاره، موندم پای تو دوباره، این پا و اون پا نکنقلبت شاید آهنی، تو حرفات ولی با منی، حستو هاشا نکنمنو میکشی آخر، دلت دیگه نداره باور، که مال منی من با توامنمیدونی که سخته، اگه یارتو ببینی که بختت، داره وا میشه از رو سرشمن تو رو تو کی، واسه کی داری تب ای واینفهمه که برنجه، ازت انگاری داره رنج و عذاب و حسدبیشتر از صد بار بهت گفتم دوست دارمبهم خندیدی و گفتی نریز مزه از عشق تو بیزارمشاید من بیشتر از صد بار بهت گفتم دوست دارمبهم خندیدی و گفتی نریز مزه از عشق تو بیزارممن تو رو تو کی، واسه کی تب داری ای واینفهمه که برنجه، ازت انگاری داره رنج

ادامه مطلب ...
برعکس من

تو رفتی از کنار من همه دنیام و غم کردینمیدونی ک با دوریت چ کاری با دلم کردییکی با گریه های تلخ شبا تا صبح بیدارهمیدونم سهمم از شادی ب دوریت بستگی دارهدردِ تموم عاشقای دنیاتوی دلم هست و خبر نداریشاید خبر داری ولی نمی خوایاز اینکه مغروری ب روت بیاریمن تو خیالم دستت و می گیرمتو بی خیال غم و غصه هامیحقیقت دوری و گریه کردن مسبب گریه ی بی صدامی.

ادامه مطلب ...
می دونم بر نمی گردی

می دونم . می دونم بر نمی گردیقول میدم وقتی که نیستی عکستو بغل نگیرمقول میدم روزی هزار بار واسه ی اشکات نمیرمقول میدم وقتی که نیستی پای عشق تو نسوزمقول میدم در انتظارت چشمامو به در ندوزممیدونی که خیلی خستم میدونی دلم گرفتهمیدونی دوریت عذابه میدونی گریم گرفتهمیدونم بر نمی گردی میدونم رفتی که رفتیدروغ بود هرچی میگفتی میدونم . همیشه تو مهربونی واسه این قلب شکستهواسه این حس غریبم که فقط دل به تو بستهبیا برگرد اگه قلبم تو رو از خونه نروندهدیگه از آخر قصه حتا یک لحظه نموندهحتا یک لحظه نمونده.

ادامه مطلب ...
همه چی آرومه

همه چی آرومه / تو به من دلبستی. این چقد خوبه که / تو کنارم هستی. همه چی آرومه / غصه ها خوابیدن. شک نداری دیگه / تو به احساس من. همه چی آرومه / من چقد خوشحالم. پیشم هستی حالا / به خودم می بالم. تو به من دلبستی / از چشات معلومه. من چقد خوشبختم / ه��ه چی آرومه. تشنۀ چشماتم / منو سیرابم کن. منو با لالایی / دوباره خوابم کن. بگو این آرامش / تا ابد پابرجاس. حالا که برق عشق / تو نگاهت پیداس.

ادامه مطلب ...
یـه نفـر

سخته باورش برام تورو دارن ازم میگیرنسخته باورش برام دیگه دستاتو نگیرمسخته تحمل بکنی یه عمر آدمی رو که دوسش نداریشبا وقتی دلت گریه میخواد سرتو رو شونش بذاریسخته واسه من دوری چشاتسخته زندگی بدون صداتکی مث خودت اینو میدونهکی مث خودم میمیره براتیه نفر میخواد تورو ازم بگیرهیه نفر که قد من دوست ندارهیه نفر میخواد منو تنها بذاریجای من دستشو تو دستات بذاره.

ادامه مطلب ...
من عاشقت شدم

تو لحن خنده هاتاحساس غم نبودمن عاشقت شدمدست خودم نبوداین خونه روشنهاما چراغی نیستدنیام عوض شدهاین اتفاقی نیستاحساس من به توما بین حرفام نیستهرچی بهت میگماونی که میخوام نیستاحساس من به توما بین حرفام نیستهرچی بهت میگماونی که میخوام نیستما مثل هم هستیممن عاشق و دیوونه اممنم شبیه توپا بند این خونه اماین خونه روشنهمن عاشقت شدماین اتفاقی نیستاحساس من به توما بین حرفام نیستهرچی بهت میگماونی که میخوام نیستاحساس من به توما بین حرفام نیستهرچی بهت میگماونی که میخوام نیست.

ادامه مطلب ...
دوست دارم

اتفاقی بود فکر نمی کردمکه با تو رو به رو شمیا که انقدر زودبه این آسونیبا یه نگاه زیرو رو شمنمیدونستم کسی می تونهبه این راحتی عاشقم شههمه ی دنیاش روزا و شبهاشساده بیاد و مال من شهدوست دارمدوست دارمحتی اگه همه دنیا بگن که اشتباههدوست دارموقتی از دنیا بریدمدیدمیکی هم شبیه من هستخستهخستهخیلی آروم تو دلم گفتمجُفتم اینه و تو شنیدی حرفام وهمین که هستی واسه منبســـــــــهخیلی اون می خواستفوق العادهدوست دارمدوست دارمحتی اگه همه دنیا بگن که اشتباههدوست دارم. نمیدونستم کسی می تونهبه این راحتی عاشقم شههمه ی دنیاش روزا و شبهاشساده بیاد و مال من شهدوست دارمد

دوست دارم

ادامه مطلب ...
شعردریا

باز هم آمدی تو بر سر راهمای عشق می کنی دوباره گمراهم. در راه،من جوانی را به سر کردمتنها از دیار خود سفر کردم. دیریست قلب من از عاشقی سیر استخسته از صدای زنجیر است. دریا اولین عشق مرا بردیدنیا دم به دم مرا تو آزردی. دنیا، سرنوشتم را به یاد آوردریا، سرگذشتم را مکن باور. من غریبی قصه پردازمچون غریبی غرق در رازم. گم شدم در غربت دریابی نشان و بی هم آوازم. می روم شبها به ساحلهاتا بیابم خلوت دل را. روی موج خسته دریامی نویسم اوج غمها را.

ادامه مطلب ...
دلم گرفته

دلـــم گــرفــت از آسمــــونهم از زمیـن هـــم از زمــونتـــو زنــدگــی چقـدر غـــمهدلـــم گـــرفتـــه از هـــمـــهای روزگـــــار لـــــعــنتــیتلـخـه بهـت هــر چـی بگـــممـــن بـه زمـین و آسمــــوندســـت رفـــاقـــت نــمی دمدســـت رفـــاقـــت نــمی دمدســـت رفـــاقـــت نــمی دمامشب از اون شباست که مندوبـــاره دیـــوونـــه بـــشمتـو مــستـی و بـــی خبـــریاسیـــره مــی خــونـه بشـــمامشب از اون شباست که مندلــــم مــی خـواد داد بزنـــمتـــو شهـــره ایـن غریبه هادردمــو فــــریــــاد بزنــــمدلـــم گــرفــت از آسمــــونهم از زمیـن هـــم از زمــون

ادامه مطلب ...
بیقرار

روی دیوارا مینویسم تک تک خاطراتو از گذشته با توبدیاتو میسوزونم میکشم خوبیاتو تا بدونی با توزندم و زندگی میکنم منبی قرار تو ام چشم انتظار تو امگفتی مال منی من تکیه گاه تواماما احساس تو به دل عاشقم دل نبستقلب سنگی تو شیشه عشقمون رو شکستهر طرف عکس تو روبروی منهچشمای آسمون واسه دیدن کمهاز توام بگذرم چی واسم باقی میمونهلااقل با کسی بمون که قدرتو بدونهبی قرار توام چشم انتظار توامگفتی مال منی من تکیه گاه تواماما احساس تو به دل عاشقم دل نبستقلب سنگی تو شیشه عشقمون رو شکست.

ادامه مطلب ...
با من قدم بزن

با من قدم بزن حالا که با منیحالا بغضی ام حالا که سهممیبا من قدم بزن می لرزه دست وپامبی تو کجا برم بی تو کجا بیامدست منو بگیر کنار من بشینمن عاشق توام حال منو ببیناز دلهره نگو از خستگی پرمبی تو میشینمو روزا رو میشمورمهر جا بری میام دلگرمو بی قراربی من سفر نرو تنهام دیگه نزارتو با منی هنوز عطر تو بامنهفردا داره به ما لبخند میزنهبی تو برای من فردا پراز غمهبی تو هوا خسه دنیا جهنمه. دست منو بگیر تو اوج اضطراببازم منو ببـــــــــر با بوسه ای به خواببا من قدم بزن تو این پیاده رومن عاشقت شدم از پیش من نروهر جا بری میام دلگرمو بی قراربی من سفر نرو تنهام

ادامه مطلب ...
بـــآرون

بارون داره هدر میشه ، بیا با من قدم بزندلم داره پــَـر میزنه واسه تو و قدم زدنوقتی هوا بارونیه دلم برات تنگ میشه بازنمیدونی توو این هوا چشات چه خوش رنگ میشه بازبارون هواتو داره ، رنگ ِ چشاتو دارهقدم زدن توو بارون با تو چه حالی دارهدلم هواتو داره نیستی خودت کنارمو صدات همش توو گوشمهبارونیه قشنگی که هدیه دادی رو دوشمهبارون حواسش به توعه اونم دلش پــَـر میزنهبه جای ِ من با قطره هاش رو شیشــَــتون در میزنهبارون هواتو داره ، رنگ ِ چشاتو دارهقدم زدن توو بارون با تو چه حالی دارهدلم هواتو داره.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه