متن آهنگ

گلنار

گلنار، گلنار، کجایی که از غمتناله می‌کند عاشق وفادارگلنار، گلنار، کجایی که بی تو شددل اسیر غم دیده‌ام گهربارگلنار، گلنار، دمی اولین شبآشنایی و عشق ما به یاد آرگلنار، گلنار، در آن شب تو بودی وعیش و عشرت و آرزوی بسیارچه دیدی از من حبیبم گلنارکه دادی آخر فریبم گلنارنیابی ای کاش نصیب از گردونکه شد ناکامی نصیبم گلناربود مرا، در دل شب تار، آرزوی دیدارتا به کی پریشان؟تا به کی گرفتار؟یا مده مرا، وعده وفا، راز خود نگه داریا به روی من، خنده‌ها بزن، قلب من بدست آرچه دیدی از من حبیبم گلنارکه دادی آخر فریبم گلنارنیابی ای کاش نصیب از گردونکه شد ناکامی نصیبم

ادامه مطلب ...
جای تو خالـــی

پر از تنهاییم ای کاش بودیکه داره زندگیم از دست میرهیه آهنگی گذاشتم که میدونماگه گوشش کنی گریت میگیرهصدام از گریه ی دیشب گرفتهچه بارونی چه احساسی چه حالیبا اشکام باز مهمونی گرفتمهمه چی هست فقط جای تو خالیدارم دنبال عکسامون میگردمهمونا که لب دریا گرفتیماگه ما سهم هم دیگه نبودیمچرا توی دل هم جا گرفتیم؟چه معصومانه افتادی تو این عکسچه لبخند نجیبی رو لباتهتو میخندی و من گریم گرفتهچقدر این خونه تشنه ی صداتهتو یادت رفته وقتی گریه دارمبرای اشکای من شونه باشیتو یادت رفته باید خونه باشیباید پیش منه دیوونه باشینگو خونه بگو دیوار بی درکه سرتا پاشو خاموشی گر

ادامه مطلب ...
من نباشم

من نباشم کی تو رو یا موهاتو ناز می کنهکی با بالهای شکسته با تو پرواز میکنهراست بگو من که نباشم اخمای پیشونیتوکی میاد دونه دونه با حوصله باز میکنهمن نباشم کی میاد ناز نگاتو می خرهکی میاد دنبال تو تو رو تا خورشید ببرهکی میگه حق ها همیشه با توئهواسه ی خاطر تو جون میده پشت پنجرهمن اگه نباشم کی واسه همیشه تو رو می پرستهکی برات میمیره کی نمیشه خستهکی تو رو میذاره روی دو تا چشماشکی اگه نباشی میگیره نفسهاشمن اگه نباشم من اگه نباشممن نباشم کی تحمل میکنه کار تو روبا رقیب رفتن و اذیتا و آزار تو روتو خودت داور میدون شو بگوکیه که جواب نده تلخی رفتار تو رومن

ادامه مطلب ...
گل سرخ

وای گل سرخ و سپیدم کی میاییبنفشه برگ بیدم کی میایی. تو گفتی گل درآید من میایموای گل عالم تموم شد کی میاییجان مریم چشماتو واکن سری بالا کندر اومد خورشید شد هوا سفید وقت اون رسید که بریم به صحرا آی نازنین مریم. جان مریم چشماتو واکن منو صدا کنبشیم روونه بریم از خونهشونه به شونه به یاد اون روزها وای نازنین مریم باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم. ای کاش میخوابیدم تورو خواب میدیدم خوشه غم توی دلم زده جوونه دونه بدونهدل نمی دونه چه کنه با این همه غم وای نازنین مریم وای نازنین مریم بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم درو کنیم گندمارو

ادامه مطلب ...
یـــــادگـــاری

توی چشمات میـشـه گـم شـد وقـتی توفکر فراری سـوسـوی شب لـب دریـا ازتـو مـونـده یادگـاریشعروشرم وشوق وشرجی همه شاهدن که بودی لحظه هارو لحظه لحظه من وتو باهـم میخوندیـم. تــووجــودت مهربــونه، مهربــون مثــل عبـادت واسه من که ازتودورم که به رویـات کردم عادتنــفــسی کــه بــنـد جـونه ،جونه تازه واسه بودن مـثـل بــاوره یــه آهــنگ یـه تـرانه واسـه خوندن. تووجـودت مهربـونـت تـو وجـودت مـهـربونـت ریـه هـام پـرشـده از تـو بـی توهـرلحظه عـذابه حـتی بـا فـکــرنـبـودت شــب وروز حـالـم خرابه. بغض معصوم ونجـیبت من و قانع کرد کنف شم مـمنونم اجـازه دادی بـاتـ

ادامه مطلب ...
یه چیزی بگو

منو دیدی تازگیاکه پیشونیم خط افتاده و موهام کم پشت . خسته شدن همه دوستام از فحششدی یه ادم چرت قفل ای که تف به این زندگی دلم حرفاشو بت که گفتتو هم یه چیزی بگو . بگو نمیتونه هیچی به زور . جدا کنه دیگه تو رو ازم . جون هرکی دوست داری یه چیزی بگویه چیزی بگویه چیزی بگو بزار قانع شم . تا نتونم جلوی رفتنت مانع شممگه نمیبینی چقدر خرابو داغونم . تو این اوضاع منو تنها نزار خواهشابگو چراداری میری اخه به چه قیمتی . کیه که مثل من روتو بتونه بشه غیرتییا با تو تا بکنه تو هر شرایط بدی . اون وقت توئه بی معرفت حتی جوابشو ندید یه چیزی بگو چرا حرف نمیزنی .

ادامه مطلب ...
خرابم نکن

خـرابـم نـکـن عـذابـم نـده چـرا ایـن هـمه سـرد، بـی هـیـچ شـدییـه حـرفـی بـزن نـگـاه کـن بـه مـن دارم خـسته مـیشم جوابـم بدهنذارکـم بــشــم نــخـواه گـم بـشـم یاحـرف وحـدیـثــای مردم بـشـمبا احساس موندن بـه مـن جـون بده نجاتم ازیـن حال ویـرون بدهنـذاردق کـنـم خـسـته شـم بـشکنم ببیـن چشمـموعاشقــت این منمنگودیـرو دوره نگو بی مـنی داری باسـکـوتــت مـنـو میـشـکنـیچـیـکارکردم ایـنجوری دل سـنگ شـدی؟تـو رویـای عـشقـم چـه بیـرنـگ شـدیچـی شـد بی من از لحـظـه هـا رد شـدی؟چـی شـد خـوب مـن ایـنـقـده بـد شـدی؟نـذار آرزوهـام هدرشـه هـمین ، منم دل دارم مـیشک

ادامه مطلب ...
ترانه گل هیاهو

های خوشگل عاشق آهای عمر دقایقآهای وصله به موهای تو سنجاق شقایقآهای ای گل شب‌بو آهای گل هیاهوآهای طعنه زده چشم تو به چشمای آهودلم لاله عاشق آهای بنفشه ترنکن غنچه نشکفته قلبم رو تو پرپرمن که دل به تو دادم چرا بردی ز یادمبگو با من عاشق چرا برات زیادمآهای صدای گیتار آهای قلب رو دیواراگه دست توی دستام نذاری خدانگهدارخدانگهدار. خدانگهدار. خدانگهدار. خدانگهدار. دلت یاس پراحساسه آی مریم نازمتا اون روزی که نبضم بزنه ترانه‌سازمبرات ترانه‌سازم تو آهنگی و سازمبیا برات میخوام از این صدا قفس بسازمآهای خوشگل عاشق آهای عمر دقایقآهای وصله به موهای تو سنجاق شقای

ادامه مطلب ...
بردي از يادم

بردی از یادم دادی بر بادم با یادت شادمدل به تو دادم در دام افتادم از غم آزادمدل به تو دادم فتادم ز بر ای گل بر اشک خونینمسوزم از سوز نگاهت هنوز چشم من باشد به راهم هنوز. چه شد آن همه پیمان که از آن لب خندانبشنیدم و هرگز خبری نشد از آن. کی آئی به برم ای شمع سحرمدر بزمم نفسی بنشین تاج سرم تا از جان گذرم. پا به سرم نه جان به تنم ده چون به سرآمد عمر بی ثمرمنشسته بر دل غبار غم زان که من در دیار غم. گشته ام غمگسار غمامید اهل وفا توئی رفته راه خطا توئی آفت جان ما توئیبردی از یادم دادی بر بادم با یادت شادمدل به تو دادم در دام افتادم از غم آزادمدل به تو

ادامه مطلب ...
باور نکن تنهاییت را

باور نکن تنهایی ات را من در تو پنهانم، تو در من از من به من نزدیکتر، تو از تو به تو نزدیکتر، من باور نکن تنهایی ات را تا یک دل و یک درد داریم تا در عبور از کوچه عشق بر دوش هم سر می گذاریم دل تاب تنهایی ندارد باور نکن تنهایی ات را هر جای این دنیا که باشی من با توام تنهای تنها من با توام هر جا که هستی حتی اگر با هم نباشیم حتی اگر یک لحظه، یک روز با هم در این عالم نباشیم این خانه را بگذار و بگذر با من بیا تا کعبه دل باور نکن تنهایی ات را من با توام منزل به منزل.

ادامه مطلب ...
جاده رویاها

تورو رنجوندم با حرفامچقد حس میکنم تنهامچه احساس بدی دارماز این احساس بیزارمنه نرو تنهام نزارمن عاشقتم دیوونه وارنه نه نه نروووتنهام نزارمن عاشقتم دیوونه وارچی شد چشماتو رد کردمچی شد من با تو بد کردمنمیدونی ، نمیدونمولی بدجور ، پشیمونمنه ، نرو ، تنهام نزارمن عاشقتم دیوونه وارنه نه نه ، نروتنهام نزارمن عاشقتم دیوونه وارصدامو میشنوی یا نهصدایه خستگیهامودلم خیلی واست تنگهببین دستایه تنهامونه ، نرو ، تنهام نزارمن عاشقتمدیوونه وارنه نه نه ، نروتنهام نزارمن عاشقتم ، دیوونه وار.

ادامه مطلب ...
اگه یه روزی

اگه یه روز ��ری سفر . بری زپیشم بی خبر اسیر رویاها می شم . دوباره باز تنهامی شم. به شب می گم پیشم بمونه . به باد می گم تا صبح بخونه بخونه از دیار یاری . چرا می ری تنهام می ذاری. اگه فراموشم کنی . ترک آغوشم کنی پرنده دریا می شم . تو چنگ موج رها می شم. به دل می گم خواموش بمونه . میرم که هر کسی بدونه می رم به سوی اون دیاری . که توش من رو تنها نذاریاگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منُو مبتلا کنه. به دل می گم کاریش نباشه . بذاره درد تو دوا شه بره توی تموم جونم . که باز برات آواز بخونم. که باز برات آواز بخونم. اگه

ادامه مطلب ...
اگه خیانت نمی کردی

هـــی نمیپرسم چرا از چه زمانی. چطوری و چه کسی. فقط میپرسم من و چند فروختی؟ جسمم مونده عقلم از هوش رفته. اگه فازت غم نی پس گوش نده وقتی به خاطرت رفتم غربت دو سه سالی. اصلا عینت خیالت بود که دو سه باری، نه. یه بار بهم زنگ بزنی تو سه سالی. که نبودم پیشت ،شلوغه پیشت. هی میخوردم سلامتیش میگفتم میشه. برگرده حالا اون به کنار من؟. دوسش داشتم حتی با صدای غم. صدای تو صدای من با صدای بم. میرفت به آسمون حالا با صدای من. آسمونم ابری بود با نگاه من. می ریخت روی چشا لابد اشکای من. این همه عاشقت بودم بهم گفتی مرد. نه. جون مهدی گفتی مرد؟ اگه خیانت نمیکردی الان

ادامه مطلب ...
از من بگذر

غمگین چو پاییزم ، از من بگذرشعری غم انگیزم ، از من بگذر. سر تا به پا عشقم ، دردم ، سوزمبگذشته در آتش همچون روزم. غمگین چو پاییزم ، از من بگذرشعری غم انگیزم ، از من بگذربگذار ای بی خبر بسوزم ، چون شمعی تا سحر بسوزمبگذار ای بی خبر بسوزم ، چون شمعی تا سحر بسوزمدیگر ای مه به حال خسته بگذارم ، بگذر و با دل شکسته بگذارمدیگر ای مه به حال خسته بگذارم ، بگذر و با دل شکسته بگذارم. بگذر از من تا به سوز دل بسوزمآه ، در غم این عشق بی حاصل بسوزم. بگذر از من تا به سوز دل بسوزمآه ، در غم این عشق بی حاصل بسوزمبگذر تا در شرار من نسوزی ، بی پروا در کنار من نسوزیه

ادامه مطلب ...
از من بگذر

غمگین چو پاییزم ، از من بگذرشعری غم انگیزم ، از من بگذرسر تا به پا عشقم ، دردم ، سوزمبگذشته در آتش همچون روزمغمگین چو پاییزم ، از من بگذرشعری غم انگیزم ، از من بگذربگذار ای بی خبر بسوزم ، چون شمعی تا سحر بسوزمبگذار ای بی خبر بسوزم ، چون شمعی تا سحر بسوزمدیگر ای مه به حال خسته بگذارم ، بگذر و با دل شکسته بگذارمدیگر ای مه به حال خسته بگذارم ، بگذر و با دل شکسته بگذارمبگذر از من تا به سوز دل بسوزمآه ، در غم این عشق بی حاصل بسوزمبگذر از من تا به سوز دل بسوزمآه ، در غم این عشق بی حاصل بسوزمبگذر تا در شرار من نسوزی ، بی پروا در کنار من نسوزیهمچون شمع

ادامه مطلب ...
از این ور اون ور شنیدم داری عروس میشی گلم

از این ور اون ور شنیدم داری عروس میشی گلممبارکت باشه ولی آتیش گرفته این دلمخیال میکردم با منی عشق منی مال منیفکر نمیکردم یه روزی راحت ازم دل بکنیباور نمیکردم بخوای راس راسی تنهام بزاریآخه یه عمر همش بهم گفته بودی دوسم داریگفته بودی عاشقمی به پای عشقم میشینیمیگفتی هر جا که باشی خودت و با من میبینیرفتی سراغ دشمنم یه پست نامرد حسودیکی که حتی به خدا لنگه ی کفشمم نبودبه ذهنشم نمیرسید حتی نگاش کنی یه روزآخ که چه دردی میکشم ای دل بیچاره بسوزبا این همه ولی هنوز عشقت برام مقدسههمین که تو شاد باشیو بخندی واسه من بسهتاج عروسیت و برات خودم هدیه میخرم غصه ن

ادامه مطلب ...
مهدی یراحی ____مهم اینه

تورو هر روز دیدن انگار واسه من عادتههمه چی غیر تو واسم بی اهمیّتهنمیتونم از شنیدن صدات بگذرماز تصویر قشنگ خنده هات بگذرمتو یه اتفاق خوبی که تو زندگیمیخودتم خبر داری عشق همیشگیمیاگه هیچکی منو دوستم نداره مهم نیستاگه دنیا منو تنها بزاره مهم نیستمهم اینه تو کنارمی خیلی بیقرارمی هرلحظه به یادمی این روزامهم اینه تو شدی گلم خیلی عاشقت شدم حتی بیشتر از خودم این روزاهمه چی غیر تو واسم بی اهمیّتهباتو رویا واسه من شبیه واقعیتههمه ی وجودمو به دست تو میسپرمتورو با تموم خوبی و بدیت دوست دارمتورو دارم انگار که یه دنیا مال منهدل من عاشق کنار تو بودنهنمیتونم ب

ادامه مطلب ...
همه چی آرومه

همه چی آرومه / تو به من دلبستیاین چقد خوبه که / تو کنارم هستیهمه چی آرومه / غصه ها خوابیدنشک نداری دیگه / تو به احساس منهمه چی آرومه / من چقد خوشحالمپیشم هستی حالا / به خودم می بالمتو به من دلبستی / از چشات معلومهمن چقد خوشبختم / همه چی آرومهتشنۀ چشماتم / منو سیرابم کنمنو با لالایی / دوباره خوابم کنبگو این آرامش / تا ابد پابرجاسحالا که برق عشق / تو نگاهت پیداس.

ادامه مطلب ...
متن آهنگ بامن قدم بزن از مهران آتش

با من قدم بزن حالا که با منیحالا بغضی ام حالا که سهممیبا من قدم بزن می لرزه دست وپامبی تو کجا برم بی تو کجا بیامدست منو بگیر کنار من بشینمن عاشق توام حال منو ببیناز دلهره نگو از خستگی پرمبی تو میشینمو روزا رو میشمورمهر جا بری میام دلگرمو بی قراربی من سفر نرو تنهام دیگه نزارتو با منی هنوز عطر تو بامنهفردا داره به ما لبخند میزنهبی تو برای من فردا پراز غمهبی تو هوا خسه دنیا جهنمه. دست منو بگیر تو اوج اضطراببازم منو ببـــــــــر با بوسه ای به خواببا من قدم بزن تو این پیاده رومن عاشقت شدم از پیش من نروهر جا بری میام دلگرمو بی قراربی من سفر نرو تنهام

ادامه مطلب ...
متن آهنگ جدید علیرضا طلیسچی (ساحل)

چقدر از ساحل چشمات دورمدلم آشوب ــه و دستام سردهشــب بـه زیـبـایی دریا میـشهاگـــه عـشقــم به دلـت بـرگردهتـا بـه دسـتـای تـو عـادتـــ کردمتــورو غــصـــه هـا ازم دزدیـدنــدخــیـلـی طــوفــانیــه دریـا امشبمــگــه مــوج ها تــورو با کی دیدنمن ازت دورم و حـالـم خوش نیستبــی هــــوا تــا تـه دریـــــا مــیــــرمبــهــتــره بــه فـــکـــر مـن باشی کهدارم از نــدیـــدنــت مـــی مــیــــــرمتــــو کــــه پـشـتــــ مـنو خــالــی کردیتــــو یه لــحــظـــه از نـفــس افـتـــــادمخــــوش بــحــالــتــــ کــه هـنوزم خوبیمــنــکـــه زنــدگــیــم رو از دست

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه