اشعارطنز

اگر کسی رو دوست داری...

علاقه، عشق، دوست داشتن، گلشکسپیر: اگر کسی را دوست داری رهایش کن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده. ویکتور هوگو:کسی رو که دوستش داری هر چند وقت یه بار بهش یادآوری کن که او را دوست داری!!!!!!!!!!!دانشجوی زیست شناسی : اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن . او تکامل خواهد یافت. دانشجوی آمار: اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن . اگر دوستت داشته باشد، احتمال برگشتنش زیاد است و اگر نه احتمال ایجاد یک رابطه مجدد غیر ممکن است. علاقه، عشق، دوست داشتن، گلدانشجوی فیزیک: اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن . اگ

ادامه مطلب ...
اگر کسی رو دوست داری...

علاقه، عشق، دوست داشتن، گلشکسپیر: اگر کسی را دوست داری رهایش کن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده. ویکتور هوگو:کسی رو که دوستش داری هر چند وقت یه بار بهش یادآوری کن که او را دوست داری!!!!!!!!!!!دانشجوی زیست شناسی : اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن . او تکامل خواهد یافت. دانشجوی آمار: اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن . اگر دوستت داشته باشد، احتمال برگشتنش زیاد است و اگر نه احتمال ایجاد یک رابطه مجدد غیر ممکن است. علاقه، عشق، دوست داشتن، گلدانشجوی فیزیک: اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن . اگ

ادامه مطلب ...
اکسید گشت و سوختیم

بس که فیزیک و شیمی آموختیمهی اسید و باز دعوا می کنندخاک عالم بر سر ما می کننددرس چون در مغز داغم می رودمی شود فرار و فوری می پردبار سنگین فیزیک لج کرده استاهرم ذهن مرا کج کرده استروز و شب معلوم و مجهول می کنمذهن خود را اینگونه مشغول می کنماین مسائل که فیزیک بر هم زدهمرکز ثقل مرا بر هم زدهجبر و مجهولات است آن درد استدرد چهره ام از دست جبر زرد است زردگه گله از دست تانژانت می کنمگه شکایت از کتانژانت می کنمگر بخوانی بیست بار این زیسترا ای دریغ هرگز نبینی بیست رااز زبان خارجه آشفته امدر سرزنگ زبان من خفته امقلبم از جغرافیا غمگین شدهبس که کوه دارد دل

ادامه مطلب ...
اگه آخرین مسافر

اگه آخرین مسافر اگه آخرین سوارم اگه آخرین سوار جاده های انتظارم اگه در حال فرارم اگه باخته در قمارم اگه موجی بی قرارم اگه ساحلی ندارم هنوزم من آخرین تیر توی ترکش بهارم منتظر باید بمونم زنده ام از انتظارمانتظار فقط اینه که به جای قهر و کینه من صدای عشق باشم از مدینه تا مدینه آخرین صدای عاشق شرح ماجرای عاشق منم و صدای خستم نی بینوای عاشق جاده ام تا ابدیت به تنم غبار غربت کولبار من روایت از نیستان شکایت اگه دل سنگ زمین بود حرف من کی دلنشین بود عشق به من گفت که بخونم که صدای آخرین بود عشق به من گفت که بخونم منتظر باید بمونم حرفشو به گوش دنیا به همه

ادامه مطلب ...
اهل عرفانم

اهل عرفانم مناهل عرفانم من ، کاروبارم بد نیستبرجکی ساخته ام در دل شهرطبقاتش هفدههمه را پیش فروش بنمودمپولهایم همه در بانک سوئیسبه امانت باقی استاهل عرفانم منسفره نان و پنیری پهن استمُتلی ساخته ام در نوشهرباغهایم پر گلاز صدور پستهجیبهایم سرشاراهل عرفانم مندامهایم همه پروارو قشنگگاوها رنگ به رنگکشت و صنعت دارمچند هکتار زمینهمه شالیزار استدختران ِ زیباصبح تا شام در آن دشت وسیعبوته های شالی، درزمین میکارنداهل عرفانم منهمه در سیر و سفراز ژاپتا اتریشتا فراسوی پکنخانه کوچک خوبی دارمدردل شهر پاریسجایتان بس خالی استاهل عرفانم من ، کاروبارم بد نیستطبع شع

ادامه مطلب ...
اهل حمامم

اهل حماممپوستم مهتابیستچشمهایم آبیستپدرم دلاک استسر طاسی داردلُنگ میاندازدشامپو مصرف کردکله اش هی کف کردو سپس مویش ریختو چه اندازه سرش براق است!حرفه ام دلاکیستهدف من پاکیستمینشیند لب سکو آرامیک نفر با احساسو تصور کرده، خوش پر و پاست!کودکی را دیدممیدود در پی صابون و لگنای نهان در پسِ دَرخشک آوردم، خشک!مشتری های عزیزلگن خاصره تان سالم باد!رخت ها را نکنیدآ بمان بند آمد.

ادامه مطلب ...
اهل دانشگاهم روزگارم بد نیست...

اهل دانشگاهم روزگارم بد نیست. روزگارم خوش نیست ژتونی دارم خرده عقلی سر سوزن شوقی اهل دانشگاهم پیشه ام گپ زدن است گاه گاهی می نویسم تکلیف می سپارم به شما تا به یک نمره ناقابل بیست که در آن زندانیست دلتان زنده شود چه خیالی چه خیالی میدانم گپ زدن بیوده است خوب میدانم دانشم بیهوده است استاد از من پرسید چقدر نمره ز من می خواهی من از او پرسیدم دل خوش سیری چند اهل دانشگاهم قبله ام آموزش جانمازم جزوه مشق از پنجره ها میگیرم همه ذرات وجودم متبلور شده است درسهایم را وقتی می خوانم که خروس می کشد خمیازه مرغ و ماهی خواب است خوب یادم هست مدرسه باغ آزادی بود د

ادامه مطلب ...
آهاي جماعت

آهای جماعت همیشه خسته به خاطر شما دلم شکسته به من بگین چه آرزویی دارین می خواین تو باغتون ، طلا بکارین ؟خودم می شم غول چراغ جادو رفاقتی می ریم به باغ جادو درسته یک قرون به جیب ندارین آروزی عجیب غریب ندارین آرزوتون یه باغ توی بهشته همنشینی با حوری و فرشته چونکه دل شما همیشه پاکه دنیا به چشمتون ، یه ذره خاکه آرزوی شما چیه ؟ خب ! بگین مشترکه ، چون همگی عاشقین عاشق دخترای خوشگل شدین اما کمی دچار مشکل شدین عاشق آرزو و لیلا ؟ بله ؟ عاشق نازی و سهیلا ؟ بله ؟ عاشق شدن که غصه ای نداره کی گفته که دوست دارم شعاره ؟عشقای واقعی همیشه بوده کی عشقو از قلب شما

ادامه مطلب ...
آن کس که بداند و بداند که بداند

آن کس که بداند و بداند که بداندباید برود غاز به کنجی بچراندآن کس که بداند و نداند که بداندبهتر که رود خویش به گوری بتپاندآن کس که نداند و بداند که نداندبا پارتی و پول خرک خویش براندآن کس که نداند و نداند که نداندبر پست ریاست ابدالدهر بماند.

ادامه مطلب ...
الا ای دختر

الا ای دختر چون غنچه شادابالا ای دختر زیبا و جذابتو ای دوشیزه‌ی دانا و باهوشز من این یک نصیحت را بکن گوشمکن ای نازنین هرگز تو شوهرکه باشد شوهر از ابلیس بدتروفا در جنس نر هرگز نباشددر او از مهر اثر هرگز نباشدبوَد کارش فریب و حقه‌بازیبوَد استاد فن صحنه‌سازیبه جز دوز و کلک کاری بلد نیستره و رسم وفاداری بلد نیستنه او داند که همیاری چه باشدنه می‌داند که زن‌داری چه باشدنبرده بویی از مهر و محبتنشان در او نباشد از صداقتپس از ماه عسل از تو شود سیرکند اخلاق او ناگاه تغییرز "قربانت روم" دیگر خبر نیستز "می‌میرم برایت" هیچ اثر نیست"فدایت می‌شوم" گردد فراموش

ادامه مطلب ...
اگه مدیر کل بشم چی می شه

اگه مدیر کل بشم چی می شه. مث اونا تپل بشم چی می شهصاحب رانندۀ مخصوص بشم. راحت از این صف اتوبوس بشم. هرجور دلم بخواد برم سر کار. کسی دیگه ازم نگیره آمارمنو اگه کسی بخواد ببینه. باید تو لیست انتظار بشینه. ایل و تبارم بذارم سرکار. بدم یه پست خوب و نون وآبدارعمو مدیر مالی و اداری. عمه معاون حسابداری. خواهر زن لوس و ِتیتیش مامانی. بره بشه مسئول بایگانیبی خودی هی به بعضیا گیر بدم. حقوق بیچاره هارو دیر بدم. به نورچشمیا و پاچه خارا م. بدم اضافه کار و کلّی انعامیواش یواش توپیست رانت خواری. بگازونم با ماشین فراری. خلاصه آبی زیر پوستم بره. بشه بر

ادامه مطلب ...
پسری را پدر نصیحت کرد

که ز زن ناگزیر باشد مرد. دختری جوی ز بر و کدبانو. که شود با تو یار و هم زانو. چند دختر گرفت او به نظر. چون که یک یک بگفتشان به پدر. گفت این مر تو را بود خواهر. دیگری را بجو، از این بگذر!. شکوه آخر پسر به مادر کرد. تا نشاند ز خاطر او گرد. گفت هیچت مباد در دل غم. که پسر نیستی تو او را هم!.

ادامه مطلب ...
پسر به دختر

مویم اگر گیس بود ، روغنی و خیس بودموجب اینها فقط ، عشق فرنگیس بودچون که فرنگیس گفت داری اگر عشق منپس تو به سرعت بزن تیپ جدید خفن !نقره به دست از عقیق ، حلقه ی انگشتری ریش و سبیلت بزن شب به شب از ته به تیغفخر منی گر کنی ، موی سرت را بلندچون که کمی شد بلند با کش قیطان ببندابروی خود کن درست ، با نخ و موچین تیزخیلی می آید به تو گر کنی اش ، رنگ نیز!آه چه خوب است اگر لنز گذاری به چشمآن هم از آنها که هست صادره از کیش و قشمرخت و لباسی بخر ، دو به دویش در تضادپیرهنت تنگ تنگ ، لیک ازارت گشاد!تیپ تو وقتی شود این مدلی خنگ و قر می کنم از ازدواج با پسری چون

ادامه مطلب ...
بوده است خری که دُم نبودش

روزی غم بی دمی فزودش. در دم طلبی قدم همی زد. دُم می طلبید و دَم نمی زد. یک ره نه ز روی اختیاری. بگذشت میان کشتزاری. دهقان مگرش زگوشه ای دید. برجست و از او دو گوش ببرید. بیچاره خر آرزوی دُم کرد. نایافته دم دو گوش گم کرد.

ادامه مطلب ...
بشنو از من چون حکایت می کنم

بشنو از من چون حکایت می کنم از جدایی ها شکایت می کنم کز تجرد تا مرا ببریده اند از شعورم بارها پرسیده اند چند سال پیش استادان فن در خلال گفتگوهایی به من منعکس کردند این اخبار ر این خبرهای مسرت بار را ازدواج از روزگاران الست از فنون انتحاری بود وهست جمعی از نام آوران عهد دور کاین زمان هستند از اهل قبور دل به کار ازدواج انداختند پرچم این کار را افراختند ازدواج از اول این جوری نبود زن ذلیلی نیز مجبوری نبود ازدواج این قدرها مشکل نبود در جوانان این قدر دل دل نبود بله های دختران هنگام عقد مرتبط با خط ایرانسل نبود مهریه این قدرها سنگین نبودچهره ی داماد

ادامه مطلب ...
برق رفته؟!

نگو در خانه ی ما برق رفتهبگو در کل دنیا برق رفتهبکن یک لامپ را در خانه خاموشنمی دانی که صد جا برق رفته ؟تمام شهر از بالا به پایینو از پایین به بالا برق رفتهنمی بینم ستاره در سماواتاز اینجا تا ثریا برق رفتهخداوندا به کل شهروندانبده «صبراً جمیلا» برق رفته !اگر دارند چادر برق رفتهاگر دارند ویلا برق رفتهندارد فرق دارا با ندارا(!)عدالت را! چه زیبا برق رفتهرود مجنون که ups بیاردسر میک آپ لیلا برق رفتهچو برقت می رود خوابت می آید(!)لالا لالا لالالا شهروندانپیامک می زنی: «meeting canceled»ندا! سارا! سمیرا! برق رفتهفلانی در سخنرانیش می گفت:«لذا ایضا لهذا

ادامه مطلب ...
برره مثل تو نوديده

برره مثل تو نودیده**********من تو رو وخوامهر جوری تو وگویی ای جیگر***با تو راه و یامتو عشقولانه ی من بیدی*****اینو همه وو یگولنزجمنو نگاه نوی ومیرم*******من و عشق تو و درد و رنجاخم از خودت در نوکن********جیگرمو پرپر نوکنچرا کنج خونه کز وز یتی******با جیغات منو کر نوکن**************خوب بید*****************.

ادامه مطلب ...
بخت من خواب است بیدارش کنید

بخت من خواب است بیدارش کنید** گر که بیمار است تیمارش کنید. مانده ام این بخت است یا بَختَک است** چون مُدام از بهر من در جُفتک است. موقعی که بخت را قسمت نمودند بر بشر** رانده گشتم از درش با تیپا و توپ وتشر. مرغ بخت از بام من تا بی نهایت پر کشید** بر در بختم زمانه با ملات آستر کشید. آب دریاها ز بختم خشک گرددچون کویر** گر که صد تا نان خَرم هر صد عدد باشد خمیر. گر کلنگی آید از سوی سماوات خدا** می خورد بر فرق من ،فرق سرم گردد دوتا. گر ببارد سیل رحمت از فراز آسمان** قطره ای از آن نبارد بر زمین خُشکمان. گر نظر بر زر کنم مس میشود از بخت من** دُر و گوهر

ادامه مطلب ...
بابا بچه پولدار!

منم آن بچه پولداری که الانتو می بینی مرا در این خیابانهمان هستم که شلوارم بود تنگلباسم هر ورش باشد به یک رنگبه چشمم عینک Reyban گذارمبه گوشم گوشی واکمن گذارمتو که مبهوت من هر روز بودیمرا حتما شناسایی نمودیپرایدم قرمز است و پاترولم زرددو بنزم را پدر از "آخن" آورددوسالی هم خودم رفتم به خارجنوشتم اسم خود را توی کالجو چون در تنبلی ممتاز گشتماروپا را که گشتم بازگشتم!بهار مالزی را دوست دارمزمستان سوی آلمان رهسپارمروم گر بهر سرگرمی به پاریسدو ویلا می خرم در"کان"و در"نیس"اگر یک هفته در تهران بمانمروم سوی فشم با دوستانمتلکس و فکس من درجنب و جوش استموبای

ادامه مطلب ...
خانم قشنگ

به به ای خانم قشنگ و ملوس!که قدم می زنی به شکل عروسای کـه در پیــش آینــه با تـاپکرده ای یک دو ساعتی میک آپ!روی اجـزای صـورتت یک یکریمل و سـایه و رژ و پن کـکشده ای چشم خواهری خوشگلمی بری از بزرگ و کوچک، دلمی شود بند عفت از این نازچون کمربند سبز تهران، باز!نگو اصلاْ که ذاتاْ این مدلـمخودم این کاره ام عزیز دلم!گـر کـه موجبـات ننـگی توپس چرا اینقدر قشنگی تو؟!خواهرم! توی این بریز و بپاشتا حدودی به فکر ما هم باش!من خودم بی خیال دنیاشمنه که منظور من خودم باشممشکل از سوی جوجه کفترهاستغصه ام غصـه ی جوانتـرهاستکه به یک جلوه ی زن از مرّیخخُل و دیوانه می

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه