یک نخ آرامش دود می کنم؛ به یاد ناآرامی هایی که از سر و کول دیروزم بالا رفته

یک نخ آرامش دود می کنم؛ 

به یاد ناآرامی هایی که از سر و کول دیروزم بالا رفته 

اند! 

یک نخ تنهایی، به یاد تمام دل مشغولیهایم.. 

یک نخ سکوت، به یاد 

حرفهایی که همیشه قورت داده ام، 

یک نخ بغض ، به یاد تمام اشکهای نریخته..

… کمی زمان لطفا!!! 

… … … به اندازه یک نخ دیگر؛ 

به اندازه 

قدمهای کوتاه عقربه. 

یک نخ بیشتر تا مرگ این پاکت نمانده…

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه