کسی مرا نخواهد نوشت کسی به احساسم سر نمی زند کسی مرا به اتاق نگاهش نمی برد

کسی مرا نخواهد نوشت 

کسی به احساسم سر نمی زند

کسی مرا به اتاق نگاهش نمی برد

ولی من پشت دیوار

صدای پایی را می شنوم 

که بر قاب زمین

تصویرش را ثبت می کند 

و هر لحظه بزرگتر می شود 

هیس !!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه