يك دقيقه سکوت به خاطر کودکي که سالهاست زنده است اما زندگي نمي کند.

يك دقيقه سکوت به خاطر کودکي که سالهاست زنده است اما زندگي نمي کند.
يك دقيقه سکوت به خاطر به دنيا آمدن کساني که رفتن را به ماندن ترجيح مي دهند.
يك دقيقه سکوت به خاطر تمام آرزوهايي که در حد يک فکر کودکانه و ابلهانه باقي ماند.
يك دقيقه سکوت به خاطر اميدهايي که به نا اميدي مبدل شد.
يك دقيقه سکوت به خاطر ستاره ي کوچکي که هميشه در آسمان پر ستاره و بي انتها تنها ماند.
يك دقيقه سکوت به خاطر همه ي سال هايي که دروغ شنيدم.
يك دقيقه سکوت به خاطر روزها و لحظه هايي که ادامه دادن ناممکن مي نمود اما عبور ناگزير بود.
يك دقيقه سکوت به خاطر همه ي کساني که به جرم ديگري محاکمه شدند.
يك دقيقه سکوت به خاطر پرنده ي کوچک خوشبختي که هر گاه بر بامي نشست با سنگ از او پذيرايي کردند.
يك دقيقه سکوت به خاطر شب هايي که با اندوه سپري شدند.
يك دقيقه سکوت به خاطر قلبي که زير پاي کساني که دوستشان داشت له شد.
يك دقيقه سکوت به خاطر چشماني که هميشه باراني ماندند.
يك دقيقه سکوت به خاطر سال ها آرامش از دست رفته.
يك دقيقه سکوت به خاطر اطرافياني که بود و نبودشان مطلقاً فرقي نمي کند.
يك دقيقه سکوت به خاطر همه ي کساني که فکر مي کردند دنيا روزي بهتر خواهد شد.
يك دقيقه سکوت به خاطر کساني که معتقدند يک روز همه چيز تغيير خواهد کرد.
يك دقيقه سکوت به احترام کساني که زندگيشان را وقف کمک کردن به انسان هاي دردمند مي کنند در حالي که خود دردمندترين اند.
يك دقيقه سکوت به احترام کساني که شادي خود را به بهاي ناراحت کردن يکديگر به دست مي آورند.
يك دقيقه سکوت به احترام دوستاني که هر گاه به آن ها احتياج داشتم بهترينشان تنهايي بود.
يك دقيقه سکوت به احترام دفتري که فقط براي نوشتن دردها گشوده مي شود.
يك دقيقه سکوت به احترام کساني که گمان مي کنند زنده بودن زندگاني را کافيست.
يك دقيقه سکوت براي روياهاي شيرين کودکي، که هرگز باز نخواهند گشت.
يك دقيقه سکوت براي صداقت که اين روز ها وجودي فراموش شده است.
يك دقيقه سکوت براي محبت که بيشتر از همه مورد خيانت واقع مي گردد.
يك دقيقه سکوت براي پروانه ي کوچکي که با بال شکسته اش تمام عمر در تلاش بيهوده براي پرواز بود.
يك دقيقه سکوت به احترام انسانيت.
يك دقيقه سکوت به خاطر انسان بودن.
يك دقيقه سکوت به خاطر حرف هاي نگفته.
يك دقيقه سکوت به خاطر همه ي کساني که مجبورند يکديگر را تحمل کنند.
يك دقيقه سکوت براي زندگي.
يك دقيقه سکوت به احترام کلمه ي "دوست " که هيچ کس معني آن را درست نفهميد.
يك دقيقه سکوت براي ظلمت و تاريکي شب، که با دستان سخاوتمند سياهش همه ي تفاوت ها را مي پوشاند.
يك دقيقه سکوت براي بالشي که تنها همدم غصه ها بود.
يك دقيقه سکوت براي همه ي کساني که هرگز نفهميدند کسي آنان را دوست دارد.
يك دقيقه سکوت به احترام کساني که سعي کردند صلح را برقرار سازند.
يك دقيقه سکوت براي دل گرفته ام.
يك دقيقه سکوت براي سينه هاي تنگي که از غربت در حال ويراني اند.
يك دقيقه سکوت به خاطر کودکي که از پشت پنجره ي غبار گرفته باران را نظاره مي کند.
يك دقيقه سکوت براي تمام نامه هايي که براي خداوند نوشته شد .
يك دقيقه سکوت براي تمام لحظه هاي از دست رفته ي عمر.
يك دقيقه سکوت براي سال ها زندگي پوچ و بي حاصل.
يك دقيقه سکوت براي روياهاي باطل.
يك دقيقه سکوت براي زيبايي گل هايي که هميشه با خار همراه بود.
يك دقيقه سکوت براي کساني که از فرط مشکلات به جنون مي رسند.
يك دقيقه سکوت براي ورق هايي که با نوشته هايي اين چنين سياه مي شوند.
يك دقيقه سکوت براي گوشي که هميشه شنوا بود ولي هرگز شنيده نشد.
يك دقيقه سکوت براي اشک هايي که همگان سعي در پنهان کردن لطافتشان دارند.
يك دقيقه سکوت براي احساساتي که همواره ناديده گرفته مي شوند.
يك دقيقه سکوت به خاطر کساني که هرگز نياموختند لبخند بزنند.
يك دقيقه سکوت به خاطر کساني که هرگز نياموختند گريه کنند.
يك دقيقه سکوت به خاطر کساني که از ناراحتي ديگران اندوهگينند در حالي ديگران هرگز آنان را باور نخواهند کرد.
يك دقيقه سکوت براي کساني که تنها براي آسيب رساندن ملاقات مي شوند.
يك دقيقه سکوت به احترام کودکاني که امروز متولد شدند.
يك دقيقه سکوت به احترام تمام کساني که امروز زندگاني را وداع گفتند.
يك دقيقه سکوت به احترام تمام لحظه هايي پر از احساس وحشت!!!!!
يك دقيقه سکوت به احترام قلب هايي که از سنگ اند.
يك دقيقه سکوت به احترام کساني که هرگز درک نشدند.
يك دقيقه سکوت به احترام احساس هايي که هرگز بيان نشدند.
يك دقيقه سکوت به احترام تمام کساني که سکوت کردند.
يك دقيقه سكوت به احترام تمام حسي كه موقع شكستن قلب بوجود مياد!!!!!!!
يك دقيقه سكوت به احترام يه قلب ترك خورده كوچيك كه تو سينه مي تپه !!!!!
يك دقيقه سكوت به خاطر همه ي لحظات از دست رفته.
يك دقيقه سكوت به احترام تمام لحظه هايي كه منتظر بودم.
يك دقيقه سکوت ...
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه