هوا ابرِیــــــــست ... چـــرا باران نمی بــــــــارد؟! هوای دلــــم را می گــویم ... چند وقتی ســــت کــه بــارانی ام...!


هوا ابرِیــــــــست ...
چـــرا باران نمی بــــــــارد؟!
هوای دلــــم را می گــویم ...
چند وقتی ســــت کــه بــارانی ام...!
چه سکــوتیــــست اینـــــجا ....!!
به هـــــوای چتــــرت نیازمنـــــدم ...
مســــت می کنـــد چشمان تـــــو خیـــــال را ...
گوش کن ...
من نیازمند حرف های زیر بارانــــــم ...
حرف بـــزن ...!
همه چیـــز از بودن تــــو آغاز شد ...
و همـــــــــه چیز ...
از نبود تــــــو پایان می پــــــذیرد ...!
ای بــــــــی پایان مـــــن ...

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه