همیشه ، فکر می کنم ، که تنها ، زندگی می کنم .

همیشه ، فکر می کنم ،

که تنها ، زندگی می کنم .

با آنکه می دانم ، خدا را دارم .

ولی ،

با این احساس زیبا ، عمری ست ،

زندگی می کنم .

که من ،

مثل خدا ،

تنهایی را ، دوست دارم .

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه