هميشه بايد کسي باشد که معنی سه نقطه*های انتهای جمله*هایت را بفهمد همیشه باید کسی باشد

هميشه بايد کسي باشد
که معنی سه نقطه های انتهای جمله هایت را بفهمد
همیشه باید کسی باشد
تا بغض هايت را قبل از لرزیدن چانه ات بفهمد
باید کسی باشد
... ... ... ... که وقتی صدایت لرزید بفهمد
که اگر سکوت کردی بفهمد
کسی باشد
که اگر بهانه گیر شدی بفهمد
کسی باشد
که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن و نبودن
بفهمد به توجهش احتياج داري
بفهمد که درد داری
که زندگی درد دارد
که دلگیری
بفهمد که دلت برای چیزهای کوچکش تنگ شده است
بفهمد که دلت برای قدم زدن زیرِ باران
برای بوسیدنش
برای یك آغوشِ گرم تنگ شده است
همیشه باید کسی باشد
همیشه...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه