در بخشیدن خطای ‏دیگران مانند شب باش. در فروتنی مانند زمین ‏باش.

در بخشیدن خطای ‏دیگران مانند شب باش.

در فروتنی مانند زمین ‏باش.

در مهر و دوستی مانند ‏خورشید باش.

هنگام خشم و غضب مانند ‏کوه باش.

در سخاوت و کمک به‏ دیگران مانند رود باش.

در هماهنگی و کنار‏ آمدن با دیگران مانند دریا باش.

خودت باش همانگونه که‏ مینمایی.

پس از تعمق در این هفت‏ پند به این کلمات یک بار دیگر دقت کن :

شب ، زمين ، خورشيد ،‏ کوه ، رود ، دریا و انسان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه