میخواهم بروم جایی خوانده ام هیچ راهی دور نیست می خواهم بروم

میخواهم بروم
جایی خوانده ام
هیچ راهی دور نیست
می خواهم بروم
تاآخر ِ ... ته... ته... دلدادگی هایم
... به جایی که دل بستم
دل را بستم
محکم بستم
قسم به پاییز
دلم گشودنی نیست
جایی دلبسته ام
که گشودنی نیست...!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه