بگذار سخت باشم و سرد!!! باران که بارید...چتر بگیرم و چکمه!

مهربانی تا کی؟

بگذار سخت باشم و سرد!!!

باران که بارید...چتر بگیرم و چکمه!

خورشید که تابید...پنجره ببندم و تاریک!

اشک که آمد...دستمالی بردارم و خشک!

او که رفت نیشـــــــــخندی بزنم و سوت  .....!!!!!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه