مـن هـمـون دیـوونـهــ ایـَم کـه هـیـچـوقـتــ عـوض نـمـیـشـهـ... هـمـونـی کـه هـمـه بـاهـاش خـوشـحـالـنــ ...

مـن هـمـون دیـوونـهــ ایـَم کـه هـیـچـوقـتــ عـوض نـمـیـشـهـ...

هـمـونـی کـه هـمـه بـاهـاش خـوشـحـالـنــ ...

امـا کـسـی بـاهـاش نـمـیـمـونـه...

هـمـونـی کـه مـواظــبـه کـســـی نـاراحـتـ نـشـه امـا هـمـهـ نـاراحـتـشــ مـیـکـنـن...

هـمـونــی کـه تـکـیه گـاهِ خـوبـیـه... 

امـا ...

واسـش تـکـیــهــ گـاهــــی نـیـسـت...

هـمـون!!!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه