عروسک های زخمی

عروسک های زخمی
عروسک های زخمی
خواننده : محمد رضا عیوضی
آلبوم : یه روز برفی

بچه هـاي پـاك و معصوم زير رگبـار بــلا
نگــــــاه بيگنـــــاه كودكــــان مبتـــــلا
عروسكهــــاي زخمـــي آدمـاي دربــــدر
تماشــــاي عبـــور يـك قبيلــه در سفـــر
پدرهــا زيـر شـــلاق ستـــم افتــاده ســـر
نگــاه خيــس مـــادر در وداع هـر پـســـر
اشتياق سقف خونه حسرت يك لحظه خواب
آرزوي بچــه هــاي روزگــار پـر ســـراب
حضـور يـك ترانـه در شـب بـي همدمــي
دريــغ از يـك نوازش يــا نگــاه مرهمــي
هياهـــوي غريــب كشتــــن پروانـــه هــا
هجـوم سايـــه مـــرگ رو سـر آلالــه هــا
هراس لحظـــه هـاي ناتمــــوم بي كســـي
هجـــوم سايـــه هـاي ممتـــــد دلواپســي

منبع:http://www.semital.com


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه