شرق و غرب متعلق به خداوند است و شمال و جنوب نيز! اوست كه دادگر مطلق است و همه ريزه خوار خوان عدل او می باشند


شرق و غرب متعلق به خداوند است و شمال و جنوب نيز! اوست كه دادگر مطلق است و همه ريزه خوار خوان عدل او می باشند.پس ميان اسماء صدگانه خداوند،او را به نام "عادل" بستاييم.آمين!
ای خداوند،من هر لحظه دستخوش خطايم و جز تو راهنمايی نمی شناسم.هرگاه كه دست به كاری می زنم يا شعری می سرايم،راه راست را به من بنما.
اگر هم به چيزهايی ناچيز جهانی انديشم،غمی نيست،زيرا روح كه برخلاف تن،هرگز به خاك نمی پيوندد و غبار زمين نمی شود،پیوسته كوشاست تا مگر به نيروی انديشه ره به سرچشمه ابديت برد.
در هر نفسی دو نعمت موجود است:آنگه كه دم فرو می رود و آنگه كه برمی آيد،تا از اين رفتن و برآمدن،شمع حيات فروزان ماند.پس خداوند را در آن هنگام كه در رنج هستی،سپاس گزار،و چون از رنج رستی همچنان شكر گوی.

از دیوان شرقی گوته
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه