صد نگار جلوه زیبا بر تن کرده تا در سفر آسمان برگها آخرین رقص عشق را بر پا کنند

صد نگار جلوه زیبا بر تن کرده تا در سفر 

آسمان برگها آخرین رقص عشق را بر پا کنند

بوی هزار برگ می پیچد در هامون سکوت گرفته از هجرت گلها

شکوه پاییزه در چشمان عشاق سوخته دل

چهره افروخته بنگر که در پیمان زندگی خویش

وفاداری از پروانه ها می آموزند .

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه