شهر ياران بود و جاي مهربانان اين ديار مهرباني کي سرآمد شهريارانرا چه شد کس نمي گويد که ياري داشت حق دوستي

شهر ياران بود و جاي مهربانان اين ديار

مهرباني کي سرآمد شهريارانرا چه شد

کس نمي گويد که ياري داشت حق دوستي 

حق شناسانرا چه حال افتاد و يارانرا چه شد

صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغي بر نخاست

عندليبانرا چه پيش آمد هزارانرا چه شد

گوي توفيق و کرامت در ميان افکنده اند

کس به ميدان رو نميارد سوارانرا چه شد

حافظ اسرار الهي کس نميداند خموش

از که ميپرسي که دور روزارانرا چه شد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه