در نگاه ات همه ی مهربانی هاست: قاصدی که زندگی را خبر می دهد.


در نگاه ات همه ی مهربانی هاست:


قاصدی که زندگی را خبر می دهد.


و در سکوت ات همه ی صداها:


فریادی که بودن را تجربه می کند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه