اما تا کی می شود خویشتن داری کرد و نگریست یادم باشد من و سکوت و تنهایی و
ساکت و بی تفاوت باید باشم زندگی به من آموخت:


من و سکوت و تنهایی و غم..........


اما تا کی می شود خویشتن داری کرد و نگریست یادم باشد من و سکوت و تنهایی و 

غم..........


در این چند صباح گذشته در کوهی فریاد زدم: من و سکوت و تنهایی و غم...........


یادم بماند و یادم بماند ولی حال که فکر میکنم میبینم من و سکوت و تنهایی و غم 4 

رفیقیم که از دوران صحبت با کوباندنمان به هم رسیدیم


سکوت همیشه در هنگام خشم و انزجار با دست به من میخندد و من ساکت میشوم


تنهایی که همیشه در غم ها و گریختن ها آرام به حرفهایم گوش می دهد


غم هم که در بهترین لحظات زندگیم با من است و می گوید این لحظه ها می گذرد


می گذرد بالاخره می گذرد


اما ما 4 نفر سالهاست دست در دست هم می گذرانیم!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه