سکوت کرده ام سکوتی به اندازه عمق نفسهایم

سکوت کرده ام
سکوتی به اندازه عمق نفسهایم
واژهایم
در این سکوت غریبانه خود را باخته اند. 
سکوتم از جنس بلور است
از تبار شیشه های شهر خاکستری دلم
تمام انتظارم
تمام حرفهایم را برایت نوشته ام
بخوان تا بدانی بی تو
چه بر سر آرزوهایم اورده اند
که اینگونه غریب افتاده
و در هق هق شبانه ام
در گریه های کودکانه ام
فقط تو را میخوانم
ایکاش بودی و این روزهای پرالتهاب چشمانم را میدیدی
تا در حسرت یک لحظه نگاه نگرانت که بلغزد بر من نمی ماندم.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه