عشق یعنی : طغیان دل اما لب فرو بستن ، عشق یعنی : با چشم سخن گفتن و با حسرت سکوت کردن

عشق یعنی : طغیان دل اما لب فرو بستن ، عشق یعنی : با چشم سخن گفتن و با حسرت سکوت کردن

سکوتم از رضایت نیست

دلم اهل شکایت نیست

هزار شاکی خودش داره

خودش گیر گرفتاره

همون بهتر که ساکت باشه این دل

جدا از این ضوابط باشه این دل

از این بدتر نشه رسوایی ما

که تنهاتر نشه تنهایی ما

کسی جرمی نکرده،گر به ما

این روزها عشقی نمی روزه

بهایی داشت این دل در پیشترها

که در این روزها نمی ارزه

که کار ما گذشته از شکایت

هنوزم پایبندم در رفاقت

سکوتم از رضایت نیست

دلم اهل شکایت نیست

هزار شاکی خودش داره
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه