دوباره پاییـــــــز اما نه فصلـــ خزانـــ زرد! دوباره پاییـــــــز اما نه فصلـــ اندوه و درد!

دوباره پاییـــــــز
اما نه فصلـــ خزانـــ زرد!
دوباره پاییـــــــز
اما نه فصلـــ اندوه و درد!
دوباره پاییـــــــز
فصلـــ زیبای سادگی
دوباره پاییـــــــز
موسمــــ شدید دلدادگی 
دوباره پاییـــــــز 
فصلـــــ هوای بارانی
دوباره فصلــــ ، فصلــــ ِعاشقی
پاییـــــــز ...


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه