در این پاییز ای دل از برگباری موحش در باد مهراس این که پاییز، پاییز است

در این پاییز 
ای دل 
از برگباری موحش در باد مهراس
این که 
پاییز، پاییز است
برگ، برگ و 
باد،باد 
این که 
پاییز ، همان مرگ است
برگ ، تویی و 
باد ، عا بری همیشه است –
نه ، مهراس و 
وقتی که برگباری موحش 
بر شانه هایت می بارد
بگذ ر
از کوچه یی پاییز زده 
در جادویش ، زیبا ، مرموز –

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه