بــهـم گـفـت کـه دوســم داره بـهـم گـفـت مـنـو مـیخـواد بـهـم گـفـت اگـه پـاش بـاشه تـا،تـه حـادثــه مــیـاد

بــهـم گـفـت کـه دوســم داره بـهـم گـفـت مـنـو مـیخـواد بـهـم گـفـت اگـه پـاش بـاشه تـا،تـه حـادثــه مــیـاد

بــهــم گـفـت کـه نــفــسـهـاشــم اگــه بـاشــم مـیـمــونــه بـهـم گـفـت شـوره بـودن رو تـوی نـگـام میخـونه

دروغ گــفــت دروغ گــفــت ، دروغ گــفــت دروغ گــفــت

مـــیگـــفـــتـش مــن هــواشــم تــمـومــه قـصه هـاشــم مــیـگــفــتــش آبـــروشــم هــمـیـشـه روبــروشــم

مـیـگــفـت از خـاکـی دوره مـیـگـفت سـنـگ صـبـوره مـیـگـفـت تـنـهـا نـمـیـشـم مـیگـفت میمونه پـیـشـم

دروغ گــفــت دروغ گــفــت ، دروغ گــفــت دروغ گــفــت

بـهــم مــیــگــفــت کــه زنــدگــیــشــم وبـامن عجـیـنه مـیگفت چشمای من واسش یه دنیاست،سرزمیـنه

مـیـگـفـت طـاقــت مـیـاره بـچـگـی هـــامـو بـدیــهــام میگفت ازمـن مـیـرونـه خـون دلهام خستگی هـام

بــهــم مـیــگــفــت کــه مــثــل هــیــچ کــس نـیـسـت مـیگفـت تـوی نـگــاهــش خــارو خـــس نـیـسـت

مــــیــــگـــفـــت طــاقـــت نـــمــیـــاره نـــبـــاشــــــم میگفت ازفکرشم میمیره که فکر کنه ازدنیاش جداشم 

ایـــــنـــارو اون بــهــم گـــفـــت 

دروغ گــفــت دروغ گــفــت ، دروغ گــفــت دروغ گــفــت

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه