خوشا آن سر كه سـوداى تـو دارد

خوشا آن سر كه سـوداى تـو دارد

خوشا آن دل كه غوغاى تو دارد

ملَـك غـیـرت بـرد افـلاك حـسـرت

جـنـونى را كه شیـداى تـو دارد

دلــم در سـر تــمــنـاى وصــالــت

سـرم در دل تـمـاشـاى تو دارد

فـرود آیـد بـه جز وصل تو هیــهات

سـر شـوریـده سوداى تـو دارد

دلـم كـى بـازمـانـد چون به پــرواز

هـواى قـاف عـنـقـاى تــو دارد

چو ماهى مى‌تپم بر ساحل‌هجر

كه جانم عشق در پاى تو دارد

دل و جـان را كـنـم مـأواى آن كـو

دل و جـان بـهـر مـأواى تو دارد

نـهـم در پـاى آن شـوریـده سر كو

سـر شـوریـده در پـاى تـو دارد

فــدایـت چـون كـنـم بـپـذیـر جـانـا

چـرا كایـن سر تمـنـاى تو دارد

چگـونـه تـن زنـد از گـفـت و گـویت

چو در سر فیض هیهاى تو دار��

علامه ملا محسن فیض كاشانی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه