جنس گران/ طنز

جنس گران/ طنز


طنز/ آن جنس گران چیست که ارزان شدنی نیست؟

جنس گران/ طنز

آن درد کدام است که درمان شدنی نیست

وان لطمه کدام است که جبران شدنی نیست

بیمار وطن اینهمه از درد چه نالد؟

دردی به جهان نیست که درمان شدنی نیست

بدبینی ما بود که هر لحظه فروکاست

زآبادی این خانه که ویران شدنی نیست

آن را که بود در صدد تفرقه ما

بر گوی که این جمع پریشان شدنی نیست

هرچند که امروز خوشی جنس گرانی است

آن جنس گران چیست که ارزان شدنی نیست

کم گوی که آسان نشود مشکل ملت

آن مشکل مرگ است که آسان شدنی نیست

آقای میلسپو نشود بهر تو دلسوز

زین گرگ بیندیش که چوپان شدنی نیست

هرچیز که کم گشته فراوان شود آخر

قند و شکر است آنکه فراوان شدنی نیست

با پودر مکن صاف سر و صورت خود را

چون آبله رازی است که پنهان شدنی نیست

 

بخش ادبیات تبیان


منبع: خروس لاری. توفیق شماره 5 سال 1323

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه