بغض كن اما نبار

بغض كن اما نبار

 

خشك شو اما نريز

 

دل نبار از پا نيوفت

 

سر بلندي كن عزيز

 

كم نشو بي حوصله

 

گم نشو بي ردپا

 

رد شود اين حال بد

 

شاید دير شود اما می آید 

 

از حياط بدرقه تا سنگراي بي ريا

 

از دعاي مادرا تا لمس لبخند خدا

 

يادگار قصه اي آبروي اين ديار

 

صاحب افسانه ي اشك و سيم خاردار

 

از حياط بدرقه تا سنگراي بي ريا

 

از دعاي مادرا تا لمس لبخند خدا

 

يادگار قصه اي آبروي اين ديار

 

صاحب افسانه ي عشق و خون و افتخار

 

بغض كن اما نبار

 

خشك شو اما نريز

 

دل نبار از پا نيوفت

 

سر بلندي كن عزيز

 

كم نشو بي حوصله

 

گم نشو بي ردپا

 

رد شود اين حال بد

 

شاید دير شود اما می آید

 


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه