مــــی‌ گــــویــنــد ســـــاده ام.... مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با یــک جمـــــلـــه

مــــی‌ گــــویــنــد ســـــاده ام....

مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با یــک جمـــــلـــه 

یـــک لبـــــخـنـــد بــه بــازی‌ میـــــگیــــری

مــــــی‌‌گـــــوینــــد تـــرفنــد‌هـــایت، شـــیطنـــت هــــایت 

و دروغ هایـــت را نمــــی فهمــــم

مــــــی‌‌گویند ســــاده‌ام....

اما تـــــو این را باور نکن‌

مــــــــن فـــــقــــــط دوســـتـــــت دارم،

همیـــــــــن!!!! 

و آنــــها ایــــن را نمـــــــی‌‌فــــهمنــــد... 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه