هـمـیـشـه از دوریـتــــ واهـمـه دارم هـر چـنـد آغـاز دوسـتـیـمـون هـم از دوری بـود.


هـمـیـشـه از دوریـتــــ واهـمـه دارم هـر چـنـد آغـاز دوسـتـیـمـون هـم از دوری بـود.

مـانـنـد هـمـیـشـه بـه خـاطـر مـی آورم ,

روزهـای نـخـسـتـیـن را کــ چـه عـاشـقـانـ در انـتـظـارتـــ بـودم

و هـر بـار بـا حـُضـورتـــ چـه شـادمـانـه لـحـظـاتـــ را سـپـری مـی کـردم ,

و بـه یـاد دارم زمـان نـبـودنـتـــ را کــ چـه بـی صـبـرانـه در آروزی دیـدارتــــ 

و امـروز کـــ بـاز نـیـسـتـی و دلـتـنـگـیـهـای تـمـام دنـیـا بـا مـن اسـتــــ

مـن آمـده ام تـا از ایـن پـس کـوچـه هـای بـاغ خـاطـراتـــ تـو را بـیـابـم 

هـرجـا مـی روم بـوی تـو هـسـتـــ چـشـمـان مـهـربـانـتـــ کــ انـتـهـایـش را نـتـوانـسـتـم حـتـی در آخـریـن ثـانـیـه هـا بـیـابـم و دسـتـان هـنـرمـنـدتـــ کــ مـی دانـی چـه نـوازشـگـرنـد 

هـمـه و هـمـه در یـاد و خـاطـره مـن امـیـد زنـدگـی اسـتـــ ... ; )


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه