ای ستاره ها چه شد که در نگاه من دیگر آن نشاط و نغمه و ترانه مرد؟

ای ستاره ها                                                             


ای ستاره ها که بر فراز آسمان                                                                  

با نگاه خود اشاره گر نشسته اید                             

                                                                   

ای ستاره ها که از ورای ابرها

بر جهان ما نظاره گر نشسته اید

                                                                                                       

آری این منم که در دل سکوت شب

نامه های عاشقانه پاره می کنم

                                                                                 

ای ستاره ها اگر به من مدد کنید

دامن از غمش پر از ستاره می کنم

                                                                                                                     

ای ستاره ها چه شد که در نگاه من

دیگر آن نشاط و نغمه و ترانه مرد؟ای ستاره ها چه شد که بر لبان او

آخر آن نوای گرم عاشقانه مرد؟

 

 

ای ستاره ها مگر شما هم آگهید

از دو رویی و جفای ساکنان خاککاین چنین به قلب آسمان نهان شدید

ای ستاره ها، ستاره های خوب و پاک

 

من که پشت پا زدم به هرچه هست و نیست

تا که کام او ز عشق خود روا کنملعنت خدا به من اگر بجز جفا

زین سپس به عاشقانِ با وفا کنم

 

 

رفته است و مهرش از دلم نمی رود

ای ستاره ها، چه شد که او مرا نخواست؟ای ستاره ها، ستاره ها، ستاره ها

پس دیار عاشقان جاودان کجاست؟

                                                     فروغ فرخزاد


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه