اینجا پاییز است ، خیلی زیاد ...

اینجا پاییز است ، 

خیلی زیاد...

اینجا تک تک برگ درختان زیر پایت محو شده اند 

اینجا از سر به زیر بودنت یک عابر ایستاده در آنسوی خیابان بغض می کند 

اینجا لحظه دیدار است پس از هفده سال و اندی ، خدا ناظر است...

اینجا ... اینجا این طرف خیابان را می گویم انگار نفسهای مردی

ایستاده بریده اند...

اینجا یک نفر هفده بار شکسته تر از لحظه اول عاشقی شده است 

اینجا پاییز است ، بی انتها...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه