هرگز تو را فرموش نخواهم كرد حتي اگر مرا از ياد ببري

هرگز تو را فرموش نخواهم كرد حتي اگر مرا از ياد ببري 

و هرگز از تو رنجور نخواهم شد 

چرا كه تو را دوست دارم 

چرا كه مهرباني را در وجودت ديدم 

با معصوميتت وجودم را دگرگون ساختي 

نه تو عشق من را فراموش مي كني 

و نه قلب من از عشقت روي گردان مي شود 

سوگند كه وجود تو در سرنوشت من نوشته شده است 

و اگر با چشمان مهربانت اشاره اي كني فرسنگها راه خواهم پيمود 

چرا كه شب عشق بسيار طولاني است 

و قلبم در آرزوي تو مي سوزد 

آنگاه كه از برابر ديدگانم دور شوي 

خورشيد وجودت پنهان مي گردد 

و ابرهاي غم و اندوه مرا در بر مي گيرند 

و به دنياي غريبي مي برند 

هميشه در قلبم حضور داري 

و عشقت زندگي ام را گل باران كرده است 

تمامي اين دنيا را با قلبي پر از رمز و راز به دنبالت طي كرده ام 

هميشه به انتظار بازگشتت خواهم ماند

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه