اصـل هر جور و جفا دامــــاد مظـهر قهـــــــــر خدا دامــــاد چون عقوبت یا عذابی سخت آتش یـــــــوم الجــــــزا داماد

اصـل هر جور و جفا دامــــاد
مظـهر قهـــــــــر خدا دامــــاد
چون عقوبت یا عذابی سخت 
آتش یـــــــوم الجــــــزا داماد
مار بوآ پیش او هیـــــچ است 
بدتر از هر اژدهـــــــــا داماد
حرف هایـش تند و زهر آگین
نیش هایش ناقــــــــــلا داماد
ابتدا چـــــون گربـــه ای آرام 
گرگ امـــا بعد ها دامــــــــاد
پرتوقع ،از خــــودش راضی
خواست هایـش نابجا دامـــاد
قدر نشناس ،اِنــــــد پررویی
خلقتش بس ناروا دامـــــــاد
باعث هر سکـــــــته هر غده 
حصبه ، تب، مالاریا دامـــاد
درد بی درمان ، بــــــلا، آفت
بدتر از سل یا وبــــــــا داماد
دشمن دیـــــــــــرین مادر زن
با پدر زن بی وفــــــــــا داماد
تا که سورش می دهی عالی
تـــنبلی پرمدعــــــــا دمــــــــاد
سوژه می سازد پـــدر زن را
تا بخندد بد ادا دامـــــــــــاد
هرچه با او مهربان باشـــــیم
هست آخر، خصم ما دامــــاد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه