آنچه در رویایش میباشیم خوشبختی نیست آن شبی که به یادش می آوریم خوشبختی نیست


آنچه در رویایش میباشیم خوشبختی نیست 

آن شبی که به یادش می آوریم خوشبختی نیست 

خوشبختی ترانه ی دلتنگی مان نیست 

خوشبختی ، آنچه که هیچگاه نخواسته ایمش 

خوشبختی ، آنچه که به دشواری دریافته ایمش 

خوشبختی ، صلیبی برپاشده برای همگان است
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه